Writing – unit 8 trang 89 tiếng anh 12

Tôi muốn sống trong một thế giới hòa bình và trong lành. Tôi cũng muốn trong tương lai, tất cả những chiếc xe chạy bằng xăng sẽ được thay thế bằng ô tô năng lượng mặt trời, vì vậy môi trường sẽ trở nên sạch hơn và trong lành hơn. Sẽ có ít ô nhiễm không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ không bị quấy rầy bởi tiếng ồn của xe cộ. Con cái của chúng ta sẽ có những công viên lớn để chơi. Mọi người đều có một công việc tốt. Khi người ta có việc làm tốt, họ sẽ không có xung đột. Mức sống của họ sẽ được cải thiện. Vào thời điểm đó tất cả chúng ta sẽ sống trong sự hòa hợp. Mọi người sẽ ít ích kỷ, ít bạo động, và yêu thương hơn. Mong muốn chính của tôi là một thế giới hòa bình, trong đó, sẽ không có chiến tranh, không có mối đe dọa khủng bố.

WRITING

Describing the world in which you would like to live in the year 2020.

(Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)

Task 1: Your school organizes a competition for students to write about The world in which I would like to live in the year 2020.” Below is an essay by one of the students. Work in pairs. Read and answer the questions about it.

(Trường em tổ chức cuộc thi cho học sinh viết về Thế giới trong đó muốn sống vào năm 2020.” Dưới đây là bài luận cùa một trong những học sinh đó. Làm việc từng đôi. Đọc và trả lời câu hỏi về nó.)

My ideal world would be a peaceful one. There are no wars or conflictsbetween nations. People won’t have to live under the threat of terrorism but all live together in harmony. Everyone has a job to do, and there is a good healthy standard of living for all. I would also wish to live in a clean healthy environment with less noise and less pollution. There are more and larger parks where children can play and wildlife can be protected. But mv main desire is to see people less materialistic, less selfish, less violent and more loving than they are now.

Xem thêm:  Thông tư 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi TT 07/2014/TT-BKHCN về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

1. What are the students concerns about:

– world peace?

– employment?

– the environment?

– the people?

2. Are your concerns similar to those?

3. Do you have other concerns? What are they?

Hướng dẫn giải:

1. The student concerns about

– world peace: a peaceful world, no war, no conflicts, no threat of terrorism, and everyone lives together in harmony.

– living environment for all beings: clean and healthy, less noise, less pollution, more and larger parks, wildlife is protected.

– employment: everyone has a job.

– peoples lifestyle: less materialistic, less selfish, less violent, and more loving.

2. Yes. I have the same concerns as his.

3. No, I dont.

Tạm dịch:

Thế giới lí tưởng của em là một thế giới hòa bình. Không có chiến tranh hoặc xung đột giữa các dân tộc. Người dân sẽ không phải sống dưới sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. nhưng tất cả sống trong hòa hợp với nhau. Mọi người có công việc để làm. và tất cả có mức sống rất khoẻ mạnh. Em cũng ước ao sống trong môi trường trong sạch, lành mạnh với ít tiếng ồn hơn và ít ô nhiễm hơn. Có nhiều công viên lớn hơn và rộng hơn nơi đó trẻ con có thể nô đùa và động vật hoang dã có thể được bảo vệ. Nhưng ước mơ chính của em là tất cả mọi người ít chú trọng vật chất hơn, ít vị kỉ hơn, ít bạo lực hơn và yêu thương nhau hơn hiện nay.

Xem thêm:  Vì sao nhiều nhiều dịch vụ tư vấn của tuyến metro số 1 (Bến Thành

1. Các mối quan tâm của học sinh về:

– hòa bình thế giới?

– việc làm?

– môi trường?

– người dân?

=>

Các sinh viên quan ngại về – hòa bình thế giới: một thế giới hòa bình, không chiến tranh, không xung đột, không đe doạ khủng bố, và mọi người sống cùng nhau trong sự hòa hợp.

– môi trường sống cho tất cả chúng sinh: sạch sẽ và lành mạnh, ít tiếng ồn, ô nhiễm ít hơn, công viên nhiều hơn và lớn hơn, động vật hoang dã được bảo vệ.

– việc làm: mọi người đều có một công việc.

– lối sống của người dân: ít vật chất, ít ích kỷ, ít bạo lực, và yêu thương hơn.

2. Các mối quan tâm của bạn có giống với những điều đó?

=>Có. Tôi cũng có những mối quan tâm như anh ấy.

3. Bạn có những mối quan tâm khác không? Đó là gì?

=>Không, tôi không.

Task 2: Write about the ideal world in which you would like to live in the year 2020, using the ideas you have discussed in Task 1.

(Viết về một thế giới lí tường trong đó em muốn sống vào năm 2020, dùng những ý tưởng em đã thảo luận ở Task 1)

Hướng dẫn giải:

I would like to live in a peaceful and clean world. I would also wish in the future, all cars that run on petrol would be replaced by solar cars, so the environment will become very cleaner and healthier. There will be less air pollution around us. We won`t be disturbed by the noise of vehicles. Our children will have larger parks to play in. Every one has a good job. When people have good jobs, they will not have any conflicts. Their living standards will be improved. At that time all of us will be living in harmony. Everybody will be less selfish, less violent, and more loving. My main desire is a peaceful world, in which, there will be no war, no threat of terrorism.

Xem thêm:  Phân tích bài ca dao Con người có cố có ông

Tạm dịch:

Tôi muốn sống trong một thế giới hòa bình và trong lành. Tôi cũng muốn trong tương lai, tất cả những chiếc xe chạy bằng xăng sẽ được thay thế bằng ô tô năng lượng mặt trời, vì vậy môi trường sẽ trở nên sạch hơn và trong lành hơn. Sẽ có ít ô nhiễm không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ không bị quấy rầy bởi tiếng ồn của xe cộ. Con cái của chúng ta sẽ có những công viên lớn để chơi. Mọi người đều có một công việc tốt. Khi người ta có việc làm tốt, họ sẽ không có xung đột. Mức sống của họ sẽ được cải thiện. Vào thời điểm đó tất cả chúng ta sẽ sống trong sự hòa hợp. Mọi người sẽ ít ích kỷ, ít bạo động, và yêu thương hơn. Mong muốn chính của tôi là một thế giới hòa bình, trong đó, sẽ không có chiến tranh, không có mối đe dọa khủng bố.

Loigiaihay.com

Back to top button