Write sb sth là gì

Nghĩa từ Write down

Ý nghĩa của Write down là:

Dưới đây là ví dụ cụm động từ Write down:

–   I WROTE her mobile number DOWN on a scrap of paper and I’ve lost it. Tôi đã ghi lại số điện thoại của cô a áy vào một mẩu giấy nhưng tôi đã đánh mất nó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Write down trên, động từ Write còn có một số cụm động từ sau:

Cụm động từ Write down

Cụm động từ Write in

Cụm động từ Write off

Cụm động từ Write out

Cụm động từ Write up

Xem thêm:  Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật" Đồng Nai
Back to top button