Tổng cục trưởng là gì

Cục là tổ chức thuộc Bộ hoặc thuộc Tổng cục, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng. Trường hợp Bộ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản lớn, toàn ngành thì được thành lập tổ chức cục thuộc Bộ thực hiện chức năng quản trị nội bộ của Bộ.[1]

Mục lục

  • 1 Khái quát
  • 2 Tổ chức
  • 3 Xem thêm
  • 4 Chú thích
Xem thêm:  Giải bài 8, 9, 10 trang 164, 165 sách bài tập toán 9 tập 2
Back to top button