Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT – Quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục

Điều 5. Quản sử dụng các khoản tài trợ

1. sở giáo dục lập Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ, trong đó xác định mục đích, đối tượng

hưởng lợi; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm,

công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện

ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên,

cha mẹ học sinh nhà i trợ.

2. Quá trình thực hiện Kế hoạch phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất

lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đầu y dựng

mua sắm đấu thầu. sở giáo dục phải lập o cáo quyết toán công việc hoàn thành niêm yết công

khai để người học hội giám sát, đánh giá.

3. Các sản phẩm, công trình hình thành từ các nguồn i trợ phải được sử dụng đúng mục đích

được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất

Xem thêm:  Bất động sản Hà Nội thu hút khách tỉnh mùa dịch

thoát, lãng phí.

4. Các khoản tài trợ đột xuất cho sở giáo dục để khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố

nghiêm trọng, hỗ trợ cán bộ, nhân viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Thông số

72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số

64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối sử

dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, s cố

nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Điều 6. Trường hợp nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện

Trong trường hợp nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới, mua sắm

mới tài sản cho sở giáo dục hoặc tổ chức các hoạt động hỗ trợ dạy học, các hoạt động ngoại khoá

thì sở giáo dục trách nhiệm như sau:

1. Hướng dẫn giúp nhà tài trợ sử dụng khoản tài trợ đáp ứng đúng nhu cầu phù hợp với kế

hoạch phát triển của sở giáo dục.

2. Phối hợp với nhà tài trợ thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục trong quá trình thực

hiện để đảm bảo chất lượng, mỹ quan của sản phẩm, công trình.

3. Nghiệm thu, tiếp nhận sản phẩm, công trình do nhà tài trợ tự thực hiện theo đúng quy định của

Xem thêm:  Cách nhận biết các ion

pháp luật trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo sản phẩm, công trình được sử

dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Điều 7. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi

chung Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

Back to top button