Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán

Ngày 07/04/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Theo đó, đối tượng trích lập dự phòng là chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật và thuộc sở hữu của doanh nghiệp:

  • Được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước;
  • Được tự do giao dịch trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị chứng khoán đầu tư ghi trên sổ kế toán.

TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 24/2022 / TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2022

Thông tư 24/2022 / TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TIỀN TỆ 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính HƯỚNG DẪN PHÊ DUYỆT, CHUẨN XỬ LÝ TIỀN TỆ, TIỀN TỆ MẤT ĐẦU TƯ, TỶ LỆ, BẢO ĐẢM, HÀNG HÓA, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG THỂ THIẾU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2014 / NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế. Nghị định thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập và xử lý các khoản phải thu. dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất đầu tư, nợ phải thu khó đòi và nợ phải thu khó đòi. bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“A) Đối tượng cung ứng là chứng khoán do tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. chứng khoán trong nước được mua bán tự do trên thị trường và giá thực tế trên thị trường của chứng khoán tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá chứng khoán đầu tư ghi trên sổ kế toán.

Đối tượng trích lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. ”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:

“B) Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau:

Số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

=

Giá trị khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận trên sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

Số lượng chứng khoán mà doanh nghiệp sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

X

Giá cổ phiếu thực tế trên thị trường

– Đối với chứng khoán niêm yết (bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, chứng quyền niêm yết có bảo hiểm): giá thực tế của chứng khoán trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày giao dịch. cho đến ngày lập báo cáo tài chính năm.

Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường nhưng không có giao dịch trong vòng 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng, doanh nghiệp xác định tỷ lệ trích lập dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. cái này. cái này.

Trường hợp đến ngày trích lập dự phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết, tạm ngừng giao dịch thì doanh nghiệp xác định việc trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. .

– Đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom), giá cổ phiếu thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liên tục trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm do Sở giao dịch chứng khoán công bố. Trường hợp cổ phiếu của công ty cổ phần đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom chưa được giao dịch trong thời hạn 30 ngày trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp xác định một khoản dự phòng cho từng khoản đầu tư. chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

– Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên thị trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày lập báo cáo tài chính. Nếu không phát sinh giao dịch trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

Điều 2. Thực thi các điều khoản

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.

2. Số dư dự phòng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp đã trích lập đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) sẽ được hoàn trả. Ghi giảm chi phí tại thời điểm thực hiện. báo cáo tài chính năm 2022.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết. /. /.

Người nhận:

– Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các ban Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Các trang web của chính phủ;
– Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu VT, Phòng CTXH (b).

KT. BỘ, BỘ
PHÓ PHÓ
Nguyễn Đức Chí

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán” bạn nhé.

Xem thêm:  Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2022 9 mẫu cam kết của Đảng viên mới nhất

Bài viết “Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán” được đăng bởi vào ngày 2022-04-26 08:02:01. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán
#Thông #tư #242022TTBTC #Đối #tượng #lập #dự #phòng #tổn #thất #đầu #tư #chứng #khoán

Ngày 07/04/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
Theo đó, đối tượng trích lập dự phòng là chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật và thuộc sở hữu của doanh nghiệp:
Được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước;
Được tự do kinh doanh trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị chứng khoán đầu tư đang ghi trên sổ kế toán.

TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc —————

Số: 24/2022 / TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2022

Thông tư 24/2022 / TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TIỀN TỆ 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, XỬ LÝ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI TIỀN TỆ MẤT TIỀN TỆ, MẤT ĐẦU TƯ, TỶ LỆ, BẢO ĐẢM, HÀNG HÓA, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG THỂ THIẾU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI DOANH NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 91/2014 / NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế. Nghị định thuế;
Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập và xử lý các khoản phải thu. dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tổn thất, nợ khó đòi và nợ phải thu khó đòi. bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:
“A) Đối tượng cung cấp là chứng khoán do tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. chứng khoán trong nước được mua bán tự do trên thị trường và giá thực tế trên thị trường của chứng khoán tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị chứng khoán đầu tư đang ghi trên sổ kế toán.
Đối tượng trích lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. ”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:
“B) Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau:

Số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

=

Giá trị khoản đầu tư chứng khoán được ghi trên sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

Số lượng chứng khoán mà doanh nghiệp sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

X

Giá cổ phiếu thực tế trên thị trường

– Đối với chứng khoán niêm yết (bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo hiểm niêm yết): giá thực tế của chứng khoán trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường nhưng không có giao dịch trong thời hạn 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng, doanh nghiệp xác định mức trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. cái này.
Trường hợp tại ngày trích lập dự phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết hoặc bị đình chỉ giao dịch, ngừng giao dịch thì doanh nghiệp xác định mức trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
– Đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom), giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liên tục gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm do Sở giao dịch chứng khoán công bố. Trường hợp cổ phiếu của công ty cổ phần đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom chưa được giao dịch trong thời hạn 30 ngày trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp xác định khoản dự phòng cho từng khoản đầu tư. chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
– Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên thị trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính. Trường hợp không phát sinh giao dịch trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này ”.
Điều 2. Thực thi các điều khoản
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.
2. Số dư dự phòng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp trích lập đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập ghi giảm chi phí tại thời điểm lập. báo cáo tài chính năm 2022.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết. /.

Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các ban Đảng;– Văn phòng Tổng thư ký;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Các Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Thông báo;– Trang web của chính phủ;– Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính;– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;– Lưu VT, Cục CTXH (b).

Xem thêm:  Bài phát biểu tổng kết năm học của giáo viên Lời phát biểu trong lễ tổng kết năm học 2021 – 2022

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯPHÓ PHÓNguyễn Đức Chí

#Thông #tư #242022TTBTC #Đối #tượng #lập #dự #phòng #tổn #thất #đầu #tư #chứng #khoán

Ngày 07/04/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
Theo đó, đối tượng trích lập dự phòng là chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật và thuộc sở hữu của doanh nghiệp:
Được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước;
Được tự do kinh doanh trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị chứng khoán đầu tư đang ghi trên sổ kế toán.

TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc —————

Số: 24/2022 / TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2022

Thông tư 24/2022 / TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TIỀN TỆ 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, XỬ LÝ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI TIỀN TỆ MẤT TIỀN TỆ, MẤT ĐẦU TƯ, TỶ LỆ, BẢO ĐẢM, HÀNG HÓA, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG THỂ THIẾU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI DOANH NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 91/2014 / NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế. Nghị định thuế;
Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập và xử lý các khoản phải thu. dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tổn thất, nợ khó đòi và nợ phải thu khó đòi. bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:
“A) Đối tượng cung cấp là chứng khoán do tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. chứng khoán trong nước được mua bán tự do trên thị trường và giá thực tế trên thị trường của chứng khoán tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị chứng khoán đầu tư đang ghi trên sổ kế toán.
Đối tượng trích lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. ”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:
“B) Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau:

Số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

=

Giá trị khoản đầu tư chứng khoán được ghi trên sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

Số lượng chứng khoán mà doanh nghiệp sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

X

Giá cổ phiếu thực tế trên thị trường

– Đối với chứng khoán niêm yết (bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo hiểm niêm yết): giá thực tế của chứng khoán trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường nhưng không có giao dịch trong thời hạn 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng, doanh nghiệp xác định mức trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. cái này.
Trường hợp tại ngày trích lập dự phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết hoặc bị đình chỉ giao dịch, ngừng giao dịch thì doanh nghiệp xác định mức trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
– Đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom), giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liên tục gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm do Sở giao dịch chứng khoán công bố. Trường hợp cổ phiếu của công ty cổ phần đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom chưa được giao dịch trong thời hạn 30 ngày trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp xác định khoản dự phòng cho từng khoản đầu tư. chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
– Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên thị trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính. Trường hợp không phát sinh giao dịch trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này ”.
Điều 2. Thực thi các điều khoản
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.
2. Số dư dự phòng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp trích lập đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập ghi giảm chi phí tại thời điểm lập. báo cáo tài chính năm 2022.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết. /.

Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các ban Đảng;– Văn phòng Tổng thư ký;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Các Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Thông báo;– Trang web của chính phủ;– Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính;– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;– Lưu VT, Cục CTXH (b).

Xem thêm:  Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9 Nội dung 2 – Tất cả các môn

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯPHÓ PHÓNguyễn Đức Chí

#Thông #tư #242022TTBTC #Đối #tượng #lập #dự #phòng #tổn #thất #đầu #tư #chứng #khoán

Ngày 07/04/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
Theo đó, đối tượng trích lập dự phòng là chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật và thuộc sở hữu của doanh nghiệp:
Được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước;
Được tự do kinh doanh trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị chứng khoán đầu tư đang ghi trên sổ kế toán.

TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc —————

Số: 24/2022 / TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2022

Thông tư 24/2022 / TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TIỀN TỆ 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, XỬ LÝ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI TIỀN TỆ MẤT TIỀN TỆ, MẤT ĐẦU TƯ, TỶ LỆ, BẢO ĐẢM, HÀNG HÓA, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG THỂ THIẾU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI DOANH NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 91/2014 / NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế. Nghị định thuế;
Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập và xử lý các khoản phải thu. dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019 / TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tổn thất, nợ khó đòi và nợ phải thu khó đòi. bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:
“A) Đối tượng cung cấp là chứng khoán do tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. chứng khoán trong nước được mua bán tự do trên thị trường và giá thực tế trên thị trường của chứng khoán tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị chứng khoán đầu tư đang ghi trên sổ kế toán.
Đối tượng trích lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. ”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:
“B) Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau:

Số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

=

Giá trị khoản đầu tư chứng khoán được ghi trên sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

Số lượng chứng khoán mà doanh nghiệp sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

X

Giá cổ phiếu thực tế trên thị trường

– Đối với chứng khoán niêm yết (bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo hiểm niêm yết): giá thực tế của chứng khoán trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường nhưng không có giao dịch trong thời hạn 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng, doanh nghiệp xác định mức trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. cái này.
Trường hợp tại ngày trích lập dự phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết hoặc bị đình chỉ giao dịch, ngừng giao dịch thì doanh nghiệp xác định mức trích lập cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
– Đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom), giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liên tục gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm do Sở giao dịch chứng khoán công bố. Trường hợp cổ phiếu của công ty cổ phần đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom chưa được giao dịch trong thời hạn 30 ngày trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp xác định khoản dự phòng cho từng khoản đầu tư. chứng khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
– Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên thị trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính. Trường hợp không phát sinh giao dịch trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này ”.
Điều 2. Thực thi các điều khoản
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.
2. Số dư dự phòng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp trích lập đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập ghi giảm chi phí tại thời điểm lập. báo cáo tài chính năm 2022.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết. /.

Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ;– Văn phòng Trung ương và các ban Đảng;– Văn phòng Tổng thư ký;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Các Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Thông báo;– Trang web của chính phủ;– Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính;– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;– Lưu VT, Cục CTXH (b).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯPHÓ PHÓNguyễn Đức Chí

Back to top button