Thông tư 21/2019/TT-BKHCN định mức kinh tế dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BKHCN quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ XD định mức KT-KT dịch vụ sự nghiệp công thuộc quản lý BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BKHCN quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, căn cứ xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc quản lý của BKHCN bao gồm:

Quy định pháp luật về chế độ làm việc của NLĐ, các định mức và chi phí áp dụng cho các hoạt động chi tiết tại quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công; áp dụng các thông số kỹ thuật, quy định của pháp luật về xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, trên cơ sở đó tính toán xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật cho thiết bị và vật tư;

Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia;

Số liệu thống kê hằng năm và các tài liệu có liên quan;

Điều kiện thực tế hoạt động của đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị.

Xem thêm:  Kỹ thuật ương giống cá chép V1

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button