Thông tư 18/2018/TT-NHNN – HoaTieu.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

—————

Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

THÔNG

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN

HÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà ớc Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

Thống đốc Ngân hàng N nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về an toàn hệ thống

thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng

1. Thông này quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân

Xem thêm:  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

hàng.

2. Thông này áp dụng đối với các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân n, tổ chức tài

chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian

Back to top button