Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT – Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

BO GIAO DIN VA DAO TAO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIVI NAM

Di)c lap

– To’ do – 1-14nh phtic

SO:

06

/2019/TT-BGDDT

Ha

Ndi, ngay 05 timing

4

nam 2019

THONG Tif

Ban hanh Danh Inv thiet

bi

(1437 hoc teli thieu lop 1

Can cir Luat giao dyc ngay 14 thang 6 nam 2005;

Can cir Luat sira cloi, bd sung mot so clieu cita Luat giao dyc ngay 25

thang 11 nam 2009;

Can cir Nghi clinh so 69/2017/ND-CP ngay 25 thang 5 nam 2017 ciia

Chinh phis quy clinh chirc nang, nhieM vy, quyn hgn va ca cau to chirc cl;ta

Bo Gicio dyc va Dao tao

;

Theo de nght cita Cyc truang Cuc Ca sa vat chat; Vu truang Vu

Gicio dyc Tie’u hoc;

BO truang Bd Giao dyc va Dao tao ban hanh Thong ttr ban hanh

Danh myc thiet bi day hoc tai thieu lop 1.

Dieu 1.

Ban hanh kern theo Thong tu nay Danh nitic thiet bi day h9c

thi thieu lop 1, bao an: Mon Toan, mon Tieng Viet, mon Ttr nhien va Xa

hOi, mon Am nhac, mon MT thuat (cho 01 phOng hoc bO mon), mon Giao

dvc the chit, mon Dao dirc, hog dOng trai nghiem va thiet bi dung chung.

Can cir vao Danh raw thiet bi day h9c t6i thieu lop 1 ban hanh

kern theo Thong tu nay, cac s& giao dvc va dao tao c6 trach nhiem chi

dao viec mua sam, ter lam, suu tam, bao quan va sir dung thiet bi ph

Xem thêm:  Vị triết gia khôn ngoan nhất thành Athens

kw vu

day h9c tai cac co s& giao dtic tieu h9c bat &du tir nam h9c 2020-2021.

Dieu 2.

Thong tu nay c6 hieu hic thi hanh ke tilt ngay thango

nam 2019

Thong tu nay thay the nhang quy dinh ve Danh muc thiet bi day hoc

t6i thieu lop 1 tai Thong to so 15/2009/TT-BGDDT ngay 16 thang 7 nam

2009 cilia BO tru&ng BO Gido dvc va Dao tao ve viec ban hanh Danh invc

thiet bi day h9c toi thieu cap ti’eu h9c.

44,

Back to top button