Thông báo việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự

Thông báo việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự

Mẫu thông báo việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự

Mẫu thông báo việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tòa án ủy thác thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự như sau:

Mẫu số 13/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT…………..

VIỆN KIỂM SÁT …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–.

Số: ……../YC-VKS…-… ……….., ngày …. tháng…năm…

THÔNG BÁO

Việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự

Kính gửi: Viện kiểm sát……………. …………………….

Căn cứ Điều 11 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Căn cứ Bản án số….ngày….tháng….năm…..của Tòa án………..có hiệu lực pháp luật, Chánh án Tòa án ……..………….…đã ra Quyết định ủy thác thi hành án hình sự số………….ngày….tháng….năm….. ủy thác cho Tòa án …………….…….. ra Quyết định thi hành án hình sự.

Viện kiểm sát ……..……..thông báo cho Viện kiểm sát …………………… để kiểm sát việc thi hành án đối với người bị kết án theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Viện kiểm sát…………………….…thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát……………………..biết sau khi nhận được Thông báo này.

(Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định ủy thác thi hành án hình sự)./.

Nơi nhận:

– VKS…4…(để thực hiện);

– Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu thông báo việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Language focus - unit 13 trang 94 sách bài tập (sbt) tiếng anh 11
Back to top button