Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù

Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù

Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù

Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù như sau:

Mẫu số 16/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT…………..

VIỆN KIỂM SÁT …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–.

Số: ……../YC-VKS…-… ……….., ngày …. tháng…năm…

THÔNG BÁO

Việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù

Kính gửi: Viện kiểm sát……………. …………………….

Căn cứ Điều 13 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ- VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Ngày…….. tháng……….. năm….., Viện kiểm sát ………………….. nhận được Thông báo số……………ngày….……..tháng…….năm…..của Viện kiểm sát ……..……………… về việc Tòa án……………….… đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Vậy, Viện kiểm sát…………………………….……………..thông báo để Viện kiểm sát……..………………..biết ./.

Nơi nhận:

– VKS …4…. (để biết);

– Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Bài - speaking: expressing likes/ dislikes – vocabulary & speaking - unit 3: all about food
Back to top button