Thông báo về việc tra cứu điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 số 625/TB-BGDĐT

Cách xem điểm thi THPT quốc gia 2015

Thông báo về việc tra cứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2015

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa đưa ra Thông báo số 625/TB-BGDDT về việc tra cứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2015, theo đó thí sinh muốn xem điểm thi THPT Quốc gia sẽ trực tiếp truy cập vào website của Bộ giáo dục và đào tạo hoặc thông qua các trang báo điện tử đã đăng ký kết nối với Bộ. Mời bạn đọc xem chi tiết nội cung thông báo về việc xem điểm thi THPT Quốc gia dưới đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 625/TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v tra cứu điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc tra cứu điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015: Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cập nhật dữ liệu kỳ thi THPT quốc gia từ các Hội đồng chấm thi nên chưa có dữ liệu để thí sinh và nhân dân tra cứu điểm thi được.

Sau khi xử lý dữ liệu xong, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo để thí sinh và nhân dân tra cứu trên website http://thi.moet.gov.vn và thông qua các trang báo điện tử đã đăng ký kết nối với Bộ.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 sách bài tập sinh học 10 - Bài trang Sách bài tập (SBT) Sinh học

Lưu ý: Hiện nay có một số thông tin và trang mạng mời gọi tra cứu điểm thi đều không đúng. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để thí sinh và nhân dân cảnh giác đề phòng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Các Thứ trưởng (để b/c);
  • Chánh Văn phòng (để b/c);
  • Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Ngọc Sơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button