Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục III-4: Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh là mẫu bản thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 2021

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh theo Thông tư 01/2021

Ph lc III-4

(Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư)

TÊN HỘ KINH DOANH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

….., ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………………………..

Cấp lần đầu ngày: …/ …/ …… tại: ……………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/ …/ …… tại: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………………….

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ……………………………….

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

Xem thêm:  santisima là gì - Nghĩa của từ santisima

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày … / … / … đến hết ngày … / … / ….

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………………………………..

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thìghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày …………… tháng …………… năm ………………

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1

___________________

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

2. Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh theo Thông tư 02/2019

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: .

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Địa điểm kinh doanh:

Điện thoại (nếu có) …………………………. Fax (nếu có):

Email (nếu có): ………………………………. Website (nếu có):

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng:

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..

Lý do tạm ngừng:

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1

1 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Anne, công chúa Hoàng gia Anh từng giành huy chương olympic
Back to top button