Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài

Mẫu số 17/TP-TTTM: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin thay đổi… Mẫu được ban hành theo Thông tư 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Mẫu số 17/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SANG TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC

Kính gửi:

– Bộ Tư pháp;
– Sở Tư pháp*……………………

Tên tổ chức trọng tài:

………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)…………………………..…………………….

Giấy phép thành lập số:……………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng…… năm……….tại…………..……………………

Giấy đăng ký hoạt động số:…………………………………………………………………………….

Do Sở Tư pháp ………………………… cấp ngày…….. tháng…… năm……….tại………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……….………………………

Email: ………………………………Website: (nếu có)………………………………….

Thông báo thay đổi đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm:  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Âm nhạc năm 2022

1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

…………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………….………. Fax:……………………………………………

Email: ………………………………Website:……………………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………. Fax:…………………….…………………

Email: …………………………………Website:……………………………..………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

*Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Tổ chức trọng tài đã đăng ký hoạt động và Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

Mẫu số 17/TP-TTTM: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài

Back to top button