Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thông báo về các sai sót trong hóa đơn điện tử Quy định mới nhất theo quy định hiện hành theo Mẫu số 04 / SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 / NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/07/2022.

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là biểu mẫu được sử dụng khi cơ quan, doanh nghiệp lập sai hóa đơn điện tử trong các trường hợp như: sai chỉ tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã. thuế, trường hợp có sai mã số thuế; sai số lượng hóa đơn, sai thuế suất. Vậy nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót là gì? Làm thế nào để xử lý? Hãy cùng ABC Land theo dõi bài viết dưới đây.

1. Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Số hiệu: 04 / SS-HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———- o0o ——–

THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ HÓA ĐƠN SAI

Kính gửi: (Cơ quan Thuế) …………………………………………………….

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Người nộp thuế thông báo lỗi hóa đơn điện tử như sau:

STT

Mã số

Cấp CQT

Biểu tượng mẫu hóa đơn và biểu tượng hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày xuất hóa đơn

Loại hình áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy bỏ / Sửa đổi / Thay thế / Giải thích

Lý do

Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8

Ghi chú: (2): Mã do CQT cấp đối với hóa đơn có mã cơ quan, hóa đơn không có mã cơ quan thì để trống,

…., ngày thángnăm

NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số của người nộp thuế)

2. Nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Trong trường hợp lỗi Nguyên tắc xử lý lỗi Trụ sở tại
I – ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trong trường hợp hóa đơn điện tử đã được lập Nếu có sai sót phải cấp lại mã số của cơ quan thuế. hoặc hóa đơn điện tử bị lỗi sự điều khiển ở dạng điều chỉnh / thay thế Người bán có thể thông báo cho Điều chỉnh cho từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn (theo Mẫu số 04 / SS-HĐĐT) và gửi thông báo cho cơ quan thuế bất kỳ lúc nào nhưng chậm nhất là Ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT tạo hóa đơn điện tử điều chỉnh . Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021 / TT-BTC
Trường hợp người bán xuất hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ thì phát sinh sự hủy bỏ hoặc chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ Người bán hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04 / SS-HĐĐT.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh, thay thế thì phát hiện lại hóa đơn. tiếp tục mắc lỗi Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức áp dụng khi xử lý lỗi lần đầu tiên.
Trường hợp lập hóa đơn điện tử không có ký hiệu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót. Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh, không hủy hoặc thay thế.
Trường hợp giá trị nội dung trên hóa đơn điện tử có một sai lầm Điều chỉnh tăng (dấu dương), điều chỉnh giảm (dấu âm) phù hợp với thực tế điều chỉnh.
Khai khai thuế bổ sung liên quan đến hóa đơn điện tử được điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế.
II – BẢNG TÓM TẮT DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử Người bán gửi bản tóm tắt dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung. Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 78/2021 / TT-BTC
Trường hợp Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã được gửi đến cơ quan thuế có một sai lầm Người bán gửi thông tin điều chỉnh đối với thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.
Công việc Điều chỉnh hóa đơn trên trang tổng quan dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 Điền các thông tin sau: số mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hiệu hóa đơn vào cột 14 “Thông tin liên quan về hóa đơn” tại Mẫu 01 / TH-HĐĐT (ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP), trừ một số trường hợp không cần ghi đầy đủ thông tin về số mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn trên hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123.

3. Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót

1. Trường hợp hóa đơn chưa gửi cho người mua có sai sót.

– Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 / SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử sai mã.

– Lập hóa đơn điện tử mới, ký điện tử và gửi cơ quan thuế cấp mã hóa đơn mới thay cho hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

– Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã lỗi lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

2. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử lập có sai sót.

Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01 / TB-RSDT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra, phát hiện sai sót.

– Theo thời hạn thông báo tại Mẫu số 01 / TB-RSDT Phụ lục IB, người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 / SS-HĐDT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra đ -các hóa đơn bị lỗi.

– Trường hợp quá thời hạn thông báo trên Mẫu số 01 / TB-RSDT Phụ lục IB mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần thứ hai cho người bán theo Mẫu số 01 / TB-RSDT Phụ lục. I. Lục địa IB. Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 2 trên Mẫu số 01 / TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử.

3. Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua, phát hiện có sai sót.

– Trường hợp người bán xuất hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong quá trình cung ứng dịch vụ dẫn đến việc hủy hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ:

+ Người bán hủy hóa đơn điện tử đã lập.

+ Thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04 / SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123.

– Trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ người mua mà không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai:

+ Người bán thông báo cho người mua về việc lập hóa đơn bị sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

+ Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc lập hóa đơn điện tử không chính xác theo Mẫu số 04 / SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan quản lý. Cơ quan thuế với lỗi trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế

– Trường hợp có sai sót: mã số thuế; Nếu sai số tiền trên hóa đơn, sai thuế suất, không đúng thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

+ Người bán lập hóa đơn điện tử sửa lại hóa đơn đã phát hành có sai sót:

  • Hóa đơn điện tử điều chỉnh đối với hóa đơn điện tử đã phát hành có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh đối với hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng…”.
  • Đối với nội dung trị giá trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (dấu dương), điều chỉnh giảm (dấu âm) cho phù hợp với thực tế điều chỉnh.

+ Người bán xuất hóa đơn điện tử mới để thay thế hóa đơn điện tử bị lỗi. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng…”.

Trường hợp người bán và người mua đã thoả thuận bằng văn bản trước khi lập hoá đơn để sửa chữa, thay thế hoá đơn đã lập sai thì người bán và người mua phải lập biên bản thoả thuận ghi rõ lỗi. .

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh, thay thế nhưng phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì người bán thực hiện xử lý tiếp theo. theo mẫu áp dụng khi xử lý lỗi lần đầu.

– Đối với ngành hàng không, hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận tải hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh không có thông tin “Điều chỉnh tăng, giảm đối với hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm” thì doanh nghiệp vận tải hàng không được phép phát hành hóa đơn của mình đối với các trường hợp hoàn trả, đổi chứng từ vận tải do đại lý phát hành.

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP” bạn nhé.

Xem thêm:  Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2022 12 Phiếu đánh giá viên chức 2022

Bài viết “Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP” được đăng bởi vào ngày 2022-05-12 21:51:47. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
#Thông #báo #hóa #đơn #điện #tử #có #sai #sót #Mẫu #04SSHĐĐT #theo #Nghị #định #1232020NĐCP

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Mẫu 04/SS-HĐĐT kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/07/2022.
Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là biểu mẫu được dùng khi các cơ quan doanh nghiệp lập sai hóa đơn điện tử trong các trường hợp như: chỉ có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, trường hợp có sai mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất. Vậy nguyên tắc xử lí hóa đơn điện tử có sai sót là gì? Cách xử lí như thế nào? Mời các bạn hãy cùng ABC Land theo dõi bài viết dưới đây nhé.
1. Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót
Mẫu số: 04/SS-HĐĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o——–
THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
Kính gửi: (Cơ quan thuế)……………………………………………………
Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………………………………….
Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT


CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/ Giải trình

Lý do

1
2
3
4
5
6
7
8

Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống,

…., ngày…tháng…năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số người nộp thuế)

2. Nguyên tắc xử lí hóa đơn điện tử có sai sót
Trường hợp sai sót
Nguyên tắc xử lý sai sót
Căn cứ tại
I – ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý tại hình thức điều chỉnh/thay thế
Người bán có thể thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn điện tử có sai sót ( sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT) và gửi thông báo đến cơ quan thuế bất kỳ lúc nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh .
Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ
Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn tại Mẫu số 04/SS-HĐĐT.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý tại hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót
Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện tại hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
Trường hợp tại quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót
Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.
Trường hợp nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót
Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy)
Thực hiện tại quy định của pháp luật quản lý thuế.
II – ĐỐI VỚI BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử
Người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung.
Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
Người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.
Việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử tại quy định tại Nghị định 123
Điền đủ các thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “Thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (ban hành kèm tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ), trừ một số trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn trên hóa đơn điện tử tại quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123.
3. Cách xử lí hóa đơn điện tử có sai sót
1. Trường hợp hóa đơn chưa gửi cho người mua có sai sót
– Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
– Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
– Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
2. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.
– Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
– Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB. Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.
3. Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua mới phát hiện có sai sót
– Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ:
+ Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập.
+ Thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123.
– Trường hợp chỉ có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:
+ Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
+ Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế
– Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
+ Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót:
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
+ Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
– Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

Xem thêm:  Nghị định 26/2022/NĐ-CP Quy định viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

#Thông #báo #hóa #đơn #điện #tử #có #sai #sót #Mẫu #04SSHĐĐT #theo #Nghị #định #1232020NĐCP

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Mẫu 04/SS-HĐĐT kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/07/2022.
Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là biểu mẫu được dùng khi các cơ quan doanh nghiệp lập sai hóa đơn điện tử trong các trường hợp như: chỉ có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, trường hợp có sai mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất. Vậy nguyên tắc xử lí hóa đơn điện tử có sai sót là gì? Cách xử lí như thế nào? Mời các bạn hãy cùng ABC Land theo dõi bài viết dưới đây nhé.
1. Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót
Mẫu số: 04/SS-HĐĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o——–
THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
Kính gửi: (Cơ quan thuế)……………………………………………………
Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………………………………….
Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT


CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/ Giải trình

Lý do

1
2
3
4
5
6
7
8

Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống,

…., ngày…tháng…năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số người nộp thuế)

2. Nguyên tắc xử lí hóa đơn điện tử có sai sót
Trường hợp sai sót
Nguyên tắc xử lý sai sót
Căn cứ tại
I – ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý tại hình thức điều chỉnh/thay thế
Người bán có thể thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn điện tử có sai sót ( sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT) và gửi thông báo đến cơ quan thuế bất kỳ lúc nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh .
Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ
Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn tại Mẫu số 04/SS-HĐĐT.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý tại hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót
Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện tại hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
Trường hợp tại quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót
Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.
Trường hợp nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót
Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy)
Thực hiện tại quy định của pháp luật quản lý thuế.
II – ĐỐI VỚI BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử
Người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung.
Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
Người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.
Việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử tại quy định tại Nghị định 123
Điền đủ các thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “Thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (ban hành kèm tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ), trừ một số trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn trên hóa đơn điện tử tại quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123.
3. Cách xử lí hóa đơn điện tử có sai sót
1. Trường hợp hóa đơn chưa gửi cho người mua có sai sót
– Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
– Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
– Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
2. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.
– Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
– Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB. Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.
3. Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua mới phát hiện có sai sót
– Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ:
+ Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập.
+ Thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123.
– Trường hợp chỉ có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:
+ Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
+ Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế
– Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
+ Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót:
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
+ Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
– Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

Xem thêm:  Sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ mọi người đọc sách (7 mẫu) Bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc thủ đô năm 2022 Đề 2

#Thông #báo #hóa #đơn #điện #tử #có #sai #sót #Mẫu #04SSHĐĐT #theo #Nghị #định #1232020NĐCP

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Mẫu 04/SS-HĐĐT kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/07/2022.
Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là biểu mẫu được dùng khi các cơ quan doanh nghiệp lập sai hóa đơn điện tử trong các trường hợp như: chỉ có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, trường hợp có sai mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất. Vậy nguyên tắc xử lí hóa đơn điện tử có sai sót là gì? Cách xử lí như thế nào? Mời các bạn hãy cùng ABC Land theo dõi bài viết dưới đây nhé.
1. Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót
Mẫu số: 04/SS-HĐĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o——–
THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
Kính gửi: (Cơ quan thuế)……………………………………………………
Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………………………………….
Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT


CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/ Giải trình

Lý do

1
2
3
4
5
6
7
8

Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống,

…., ngày…tháng…năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số người nộp thuế)

2. Nguyên tắc xử lí hóa đơn điện tử có sai sót
Trường hợp sai sót
Nguyên tắc xử lý sai sót
Căn cứ tại
I – ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý tại hình thức điều chỉnh/thay thế
Người bán có thể thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn điện tử có sai sót ( sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT) và gửi thông báo đến cơ quan thuế bất kỳ lúc nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh .
Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ
Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn tại Mẫu số 04/SS-HĐĐT.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý tại hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót
Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện tại hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
Trường hợp tại quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót
Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.
Trường hợp nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót
Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy)
Thực hiện tại quy định của pháp luật quản lý thuế.
II – ĐỐI VỚI BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử
Người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung.
Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
Người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.
Việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử tại quy định tại Nghị định 123
Điền đủ các thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “Thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (ban hành kèm tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ), trừ một số trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn trên hóa đơn điện tử tại quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123.
3. Cách xử lí hóa đơn điện tử có sai sót
1. Trường hợp hóa đơn chưa gửi cho người mua có sai sót
– Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
– Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
– Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
2. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.
– Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
– Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB. Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.
3. Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua mới phát hiện có sai sót
– Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ:
+ Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập.
+ Thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123.
– Trường hợp chỉ có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:
+ Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
+ Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế
– Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
+ Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót:
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
+ Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
– Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

Back to top button