Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu TB04/AC: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn. Mẫu thông báo điều chỉnh nêu rõ tên đơn vị phát hành hóa đơn, nội dung thay đổi… Mẫu thông báo được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

1. Mẫu TB04/AC: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu: TB04/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn ………………………………………………………………………

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Ngày……..tháng……..năm…………., (tổ chức, cá nhân) đã có thông báo phát hành hóa đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:

STT Thông tin thay đổi Thông tin cũ Thông tin mới

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………………

…….., ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

Trên màn hình giao diện HTKK, từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Chọn kỳ báo cáo theo ngày rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC) như sau:

Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

1/ Phần thông tin chung

Các thông tin hệ thống cập nhật gồm: Tên đơn vị phát hành hóa đơn, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở chính, Điện thoại, Tên đơn vị chủ quản, Mã số thuế đơn vị chủ quản được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

Các thông tin tự nhập:

– Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Kiểu text, độ dài tối đa 200 ký tự

– Ngày … tháng…. Năm…. Đã có thông báo phát hành: Kiểu date, kiểm tra phải trước ngày lập thông báo điều chỉnh

– Người đại diện theo pháp luật: Kiểu text, độ dài tối đa 45 ký tự

Bạn đang xem: HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

2/ Phần thông tin chi tiết

– STT: Kiểu số, ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

– Thông tin thay đổi: Chọn trong combobox, kiểm tra không cho chọn trùng thông tin thay đổi gồm các thông tin:

+ Tên đơn vị phát hành hóa đơn

+ Địa chỉ trụ sở chính

+ Điện thoại

– Thông tin cũ: Nhập kiểu text tối đa 200 ký tự

– Thông tin mới: Nhập kiểu text tối đa 200 ký tự

Tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, tổ chức có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như:

– Dán tem chống giả

– Dùng kỹ thuật in đặc biệt

– Dùng giấy, mực in đặc biệt

– Đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hóa đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hóa đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hóa, dịch vụ; đơn giá…), chữ ký và dấu của người bán khi lập hóa đơn….

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  best day of my life là gì
Back to top button