tập làm văn – tuần 20 trang 10 vở bài tập (vbt) tiếng việt 3 tập 2

– Tháng vừa qua hai bạn Nguyễn Ngọc Thi và Lâm Hoàng Nam đặc biệt tích cực trong việc phát biểu xây dựng bài. nhiều lần được cô giáo khen.

Em là tổ trưởng. Hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong những tuần vừa qua.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.ngày. tháng năm…..

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ LỚP ..TRƯỜNG TIỂU HỌC

Kính gửi : Cô giáo (thầy giáo) lớp………..

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ………. trong tuầnvừa qua như sau :

1.Về học tập

2. Về lao động

Tổ trưởng

TRẢ LỜI:

Em làm tổ trưởng. Hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng vừa qua vào mẫu sau :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 nảm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

CỦA TỔ 2 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Kính gửi : Cô giáo lớp 3A

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 2 trong tháng 11 vừa qua như sau :

1. Về học tập

– Cả tổ đều học bài, làm bài đầy đủ.

– Trong tổ có sự phân công Đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tốt.

– Tháng vừa qua hai bạn Nguyễn Ngọc Thi và Lâm Hoàng Nam đặc biệt tích cực trong việc phát biểu xây dựng bài. nhiều lần được cô giáo khen.

Xem thêm:  Tải Bài thu hoạch chính trị hè năm 2016 - 2017

– Cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ.

– Cả tổ có 20 điểm giỏi, 10 điểm khá, không có điểm kém.

2. Về lao động

– Thực hiện vệ sinh lớp sạch sẽ.

– Tham gia phong trào chủ nhật xanh của trường tích cực, đầy đủ.

Tổ trưởng

Đỗ Ngọc Phương Trinh

Video liên quan

Back to top button