Tăng lương, phụ cấp, chế độ khác cho cán bộ, công chức từ 01/7/2017

Mức lương cơ sở năm 2017 theo Nghị quyết 27/2016/QH14

Từ 1/7: Tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức

Mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2017 là 1.300.000 VNĐ ban hành kèm theo Nghị Quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, việc tăng lương cơ sở lần này sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác…

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 mới nhất

Cập nhật bảng lương cơ sở và bảng lương tối thiểu vùng 2017

Mức lương cơ sở năm 2017 từ ngày 1/7/2017

Theo Khoản 10 Điều 2 của Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016, từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng). Do đó, việc tăng lương cơ sở lần này sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác…

Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016:

Một là, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Hai là, giao các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở.

Xem thêm:  Tải Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán mới số 67/2015/TT-BTC

Ba là, Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở lần này sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác… như sau:

  • Tăng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật.
  • Tăng hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.
  • Tăng các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button