Take someone up là gì

Cụm động từ Take up có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Take up

Ý nghĩa của Take up là:

  • Chiêm thời gian, không gian

Ví dụ cụm động từ Take up

Dưới đây là ví dụ cụm động từ Take up:

–  An awful lot of my time at work is TAKEN UP with pointless bureaucracy nowadays. Một thời gian khủng khiếp của tôi trong công việc được xem như là vô nghĩa với bộ máy quan liêu ngày nay.

Nghĩa từ Take up

Ý nghĩa của Take up là:

  • Làm quần áo ngắn hơn

Ví dụ cụm động từ Take up

Dưới đây là ví dụ cụm động từ Take up:

– The trousers were too long so I TOOK them UP to make them fit. Những cái quần này quá dài nên tôi đã phải cắt ngắn chúng đi để mặc vừa.

Nghĩa từ Take up

Ý nghĩa của Take up là:

  • Bắt đầu một sở thích, thói quen

Ví dụ cụm động từ Take up

Dưới đây là ví dụ cụm động từ Take up:

– He TOOK UP gym as he felt he had to lose some weight. Anh ta bắt đầu tập gym vì anh ta cảm thấy anh ta phải giảm cân.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Take up trên, động từ Take còn có một số cụm động từ sau:

Xem thêm:  Tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân mới - Mẫu CMND02

Cụm động từ Take aback

Cụm động từ Take after

Cụm động từ Take apart

Cụm động từ Take aside

Cụm động từ Take away

Cụm động từ Take back

Cụm động từ Take down

Cụm động từ Take in

Cụm động từ Take it

Cụm động từ Take it out on

Cụm động từ Take it upon yourself

Cụm động từ Take off

Cụm động từ Take on

Cụm động từ Take out

Cụm động từ Take over

Cụm động từ Take through

Cụm động từ Take to

Cụm động từ Take up

Back to top button