Tải Thông tư 34/2016/TT-BTC Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 34/2016/TT-BTC Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2016.
Xem thêm:  Trường mầm non Vạn An Quận 10
Back to top button