Tải Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán và hạch toán cổ phiểu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 162/2015/TT-BTC quy định mới về quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu và chào mua công khai cổ phiếu.
Xem thêm:  Tải Mẫu PC07: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Back to top button