Tải Thông tư 05/2012/TT-BNV – HoaTieu.vn

Thông tư 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24 tháng 10 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Xem thêm:  Yêu Anh Là Điều Không Thể
Back to top button