Tải Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Theo đó, với dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích phải có điều kiện để nhận hỗ trợ.
Xem thêm:  Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do Cục Điều tiết điện lực cấp
Back to top button