Tải Mẫu 01/MTK – Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký mẫu 01/MTK là biểu mẫu được ban hành theo Nghị định 11/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Xem thêm:  Quyết định 13/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh
Back to top button