Tải Luật việc làm số 38/2013/QH13

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Luật việc làm số 38/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc làm.
Xem thêm:  Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 15 sgk toán 6 tập 2 - Bài - Trang - Phần Số Học
Back to top button