Tải Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 số 15/2017/QH14 gồm 10 chương và 134 điều quy định chi tiết, rõ ràng về nghĩa vụ quản lý và sử dụng tài sản công.
Xem thêm:  Speaking - unit 5 trang 35 sách bài tập (sbt) tiếng anh 10
Back to top button