Tải Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng. Đây được xem là đạo luật quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xem thêm:  Viết 3 - 5 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa siêu hay
Back to top button