Tài liệu tập huấn hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường

4

MC LC

Lời nói đầu ………………………………………………………………………………………………………………. 3

PHẦN I: GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT……………………………………….. 7

I. Các thông tin chung về giáo dục hoà nhập với trẻ khuyết tật………………………………………… 7

1.Mục tiêu của giáo dục hoà nhập

………………………………………………………………………. 7

2.Quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan trong giáo dục

hòa nhập trẻ khuyết tật ……………………………………………………………………………………… 7

2.1 Quyền lợi ………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2 Trách nhiệm của trường và giáo viên

trong tổ chức giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật……………………………………………. 8

II. Một số nguyên tắc cơ bản về dạy giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật.

…… 9

1. Nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật …………………………………………………………. 9

2. Năng lực và khả năng của trẻ khuyết tật

…………………………………………………………10

III. Phương pháp làm việc và hỗ trợ từng dạng tật của trẻ khuyết tật.…………….11

1. Nguyên tắc chung …………………………………………………………………………………………….. 11

2. Một số dạng tật cần lưu ý khi giao tiếp

………………………………………………………….. 11

2.1 Khuyết tật vận động: ……………………………………………………………………………………… 11

2.2 Khuyết tật nhìn (Mù/khiếm thị) …………………………………………………………………….12

2.3 Khuyết tật nghe nói (câm, điếc):

……………………………………………………………………13

2.4 Khuyết tật phát triển (khuyết tật trí tuệ):………………………………………………………15

2.5 Khuyết tật tâm thần, thần kinh:

……………………………………………………………………..16

2.6 Khuyết tật khác ……………………………………………………………………………………………….16

Phần II. KẾ HOẠCH GO DỤC NHÂN TRKHUYẾT TẬT

…………………17

I.Những vấn đề chung của bản kế hoạch go dục cá nhân trẻ khuyết tật……………17

Xem thêm:  Mẫu đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh

1. Khái niệm kế hoạch giáo dục cá nhân

…………………………………………………………….17

2. Ý nghĩa của bản kế hoạch giáo dục cá nhân…………………………………………………..17

Back to top button