Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

I- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SGK MĨ THUẬT 2

– SGK môn hc Mĩ thut lp 2 b Kết ni tri

thc vi cuc sng ca NXBGDVN đưc biên

son tiếp ni t SGK lp 1, bám sát theo yêu

cu cn đt môn Mĩ thut nm trong Chương

trình 2018. Qua đó, tiếp tục giúp HS hình thành,

phát triển năng lực mĩ thuật dựa tn nền tảng

kiến thức, kĩ năng mĩ thuật đã có ở lớp1;

– Các hot động trong sách được tchức theo

hình thc tri nghim và khám phá mĩ thut,

giúp cho hc sinh hiu biết và thc hành v

nghệ thuật thị giác;

– Ni dung trong sách giúp hc sinh hiu biết

thêm về mối quan hệ của mĩ thuật với đời sống,

nuôi dưỡng hứng thú và tình yêu nghệ thuật.

Xem thêm:  Thông tư 14/2019/TT-BTNMT - HoaTieu.vn
Back to top button