Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Giáo dục thể chất THPT

Tài liệu tập huấn môn Giáo dục thể chất module 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Giáo dục thể chất THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT môn Giáo dục thể chất

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PH H CHÍ MINH

TÀI LIỆU HƯỚNG DN

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN

(Bi dưng trc tiếp)

MÔ ĐUN 2

S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC

PHÁT TRIN PHM CHẤT,NG LC HC SINH TRUNG HC CƠ SỞ

MÔN GIÁO DC TH CHT

Thành ph H Chí Minh – năm 2020

Back to top button