Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT Mô Đun 3

Chủ đề 3 (tiếp theo)

Hoạt động 3.7: Tìm hiểu nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính

a) Yêu cầu cần đạt

Trình bày được yêu cầu, nội dung, cách thức kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính.

b) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu 3: Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và các văn bản liên quan;

– Nghiên cứu Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 3.5.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập số 3: Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính;

– Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật ngân sách;

– Luật kế toán và Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

– Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị kế hoạch tài chính, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

– Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Thông tư số 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị kế hoạch tài chính, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/phản hồi chủ đề 3

– Học viên phải hoàn thành 70% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 1;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 3.

Chủ đề 4: Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông

1. Hướng dẫn chủ đề 4

* Hoạt động 4.1. Tìm hiểu nguyên tắc, căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông

a) Yêu cầu cần đạt

– Phân tích được các nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông;

Xem thêm:  Bảng tham chiếu là gì

– Phân tích được các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn tình hình kinh tế – xã hội của địa phương và nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 4: Nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông; Căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông;

– Nghiên cứu trường hợp nghiên cứu 3 và các văn bản liên quan;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 4.1.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập số 4: Nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông; Căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông;

– Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính; Thông tư số 35/2011/TT-BGDDT ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT;

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường THPT Q.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.2: Tìm hiểu nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường THPT

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được các nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường THPT;

– Đề xuất được các biện pháp để tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước một cách hiệu quả.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu liệu 4: Nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan ;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2019-2020 của trường THPT Y;

Xem thêm:  Phân biệt quốc lộ và 5 loại đường bộ

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 4.1.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu số 4: Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2019-2020 của trường THPT Y.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.3. Tìm hiểu quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông

a) Yêu cầu cần đạt

Trình bày được quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 4: Quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan;

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường THPT Q;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2019-2020 của trường THPT Y;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 4.3.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu số 4: Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường THPT Q;

Xem thêm:  Đi xe máy về quê có bị cách ly không?

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2019-2020 của trường THPT Y.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.4. Tìm hiểu trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được trách nhiệm của Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội đồng trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông;

– Đề xuất được các biện pháp để nâng cao trách nhiệm của Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội đồng trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông.

b) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Xem slide và nghiên cứu bài giảng, tài liệu đọc của Tài liệu số 4: Trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học phổ thông;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 4.4.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu số 4: Trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường THPT;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/phản hồi chủ đề 4

– Học viên phải hoàn thành 70% các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 4;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 4.

Back to top button