Soạn bài tập đọc: nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

1. Trước Cách mạng năm 1943, ông ùng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Khi Cách mạng thành công, năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng nộ Chính phù 64 lạng vàng, góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp: gia đình ông ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu 2 hàng trăm tấn thóc. Sau hòa bình lập lại, ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho Nhà nước.

Câu hỏi:

1. Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì:

a) Trước Cách mạng.

b) Khi Cách mạng thành công.

c) Trong kháng chiến.

d) Sau khi hoà bình lập lại.

2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì ?

3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

Trả lời:

1. Trước Cách mạng năm 1943, ông ùng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Khi Cách mạng thành công, năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng nộ Chính phù 64 lạng vàng, góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp: gia đình ông ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu 2 hàng trăm tấn thóc. Sau hòa bình lập lại, ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho Nhà nước.

2. Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vĩ đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.

Xem thêm:  Học online tiếng hàn là gì

3. Từ câu chuyện này, em suy nghĩ là người công dân phải biết hi sinh vì Cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung: Biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về tài chính.

Video liên quan

Back to top button