Soạn bài cụm danh từ (ngắn gọn)

Các cụm danh từ:làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

Cụm danh từ là gì?

Câu 1:

Các từ ngữ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những danh từ đứng trước và đứng sau nó.

Câu 2:

Nghĩa của cụm danh từ cụ thể, chi tiết và có cấu tạo phức tạp hơn so với nghĩa của danh từ.

Câu 3:

– Cụm danh từ:Một ngôi nhà cổ.

– Đặt câu: Một ngôi nhà cổ nằm sâu trong rừng.

– Nhận xét: Chức năng hoạt động trong câu giống như một danh từ.

Cấu tạo của cụm danh từ

Câu 1:

Các cụm danh từ:làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

Câu 2 + 3:

Phần trước
Phần trung tâm
Phần sau

t2
t1
T1
T2
s1
s2

Tổng lượng
Số lượng
Danh từ chỉ đơn vị
Danh từ chỉ đối tượng
Đặc điểm, tính chất
vị trí

làng

ấy

ba
thúng
gạo
nếp

ba
con
trâu
đực

ba
con
trâu

ấy

chín
con

năm
sau

cả

làng

Luyện tập

Câu 1 + 2

Cụm danh từ:

Câu 3:

Phụ ngữ thích hợp:ấy, vừa rồi, cũ,…

Video liên quan

Xem thêm:  Biển báo 506a hướng đường ưu tiên - Ý nghĩa của biển báo
Back to top button