Short story cat and mouse 2 trang 72 sgk lớp 4 mới tập 1

1. day 2. Monday 3. date 4. fifth5. birthday or having a partyBài ngheMiu: What day is it today?Chit: It’s Monday.Miu: And what’s the date?Mary: It’s the fifth of October.Miu: Oh! It’s Maurice’s birthday today!Chit: Is he having a party?Miu: Yes, he is!

1. Read and listen to the story.

Đọc và nghe câu chuyện.

2. Complete the conversation.


Hoàn thành đoạn hội thoại.

1. day 2. Monday 3. date 4. fifth
5. birthday or having a party
Bài nghe
Miu: What day is it today?
Chit: It’s Monday.
Miu: And what’s the date?
Mary: It’s the fifth of October.
Miu: Oh! It’s Maurice’s birthday today!
Chit: Is he having a party?
Miu: Yes, he is!

3. Work in pairs. Answer these questions.

Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hỏi.

1. It’s Maurice’s birthday today. Hôm nay là sinh nhật của Maurice.

2. It’s red. Nó màu đỏ.

3. They’re playing Blind Man’s Bluff. Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.

4. Four cats are playing the game. Bốn con mèo đang chơi trò chơi.

5. He’s five years old. Cậu ấy 5 tuổi.

4. Write the correct answers to Activity 3.

Viết đáp án đúng cho hoạt động 3.

2. No, it isn’t. It’s red.
3. No, they aren’t. They’re playing Blind Man’s Bluff.
4. No, four cats are playing the game.

5. No, he isn’t. He’s five (years old).

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=nCtaxwdDeJE

Xem thêm:  Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
Back to top button