Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học lớp 4

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4

Họ và tên: Huỳnh Thị Tuyết Nhung
Đơn vị công tác: Trường TH Trần Quốc Toản
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Môn đào tạo: Giáo dục Tiểu học

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

Bình Hòa, tháng 2 năm 2015

1

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Mục tiêu giáo dục của chúng ta hiện nay là đào tạo những con người phát triển
toàn diện về đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp và hình thành nhân
cách, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa.
Để thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng
nhu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Giáo dục phổ thông đã
và đang từng bước đổi mới theo hướng từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị
những năng lực cần thiết cho các em học sinh, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
động, sáng tạo của người học, phù hợp với từng lớp học, tăng cường khả năng làm
việc theo nhóm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại
niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Nhận thức rõ tầm quan trọng, cần thiết của
việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông nói chung, học sinh tiểu học nói
riêng.
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học nhằm đạt mục tiêu trang
bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp; tạo cơ hội thuận
lợi cho học sinh sử dụng quyền và bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể
chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu
học được tập trung chủ yếu ở các môn học: Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học và Lịch sử
va địa lí.
Bộ GD-ĐT đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống lồng ghép vào các môn học ở
bậc tiểu học. Đây là một chủ trương cần thiết và đúng đắn. Tuy nhiên, để giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh đạt hiệu quả đòi hỏi nhiều yếu tố chứ không chỉ từ các bài
giảng. Học để tự tin, tự lập.
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một nội dung được đông đảo phụ huynh
và dư luận quan tâm, bởi đây là một chương trình giáo dục hết sức cần thiết đối với
học sinh.
Nhiều ý kiến cho rằng, các trường học hiện nay đã quá nặng nề về dạy kiến
thức, ít quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dẫn đến có một bộ
phận học sinh trong các trường thiếu hụt hiểu biết về môi trường xung quanh, ứng xử
cần thiết trong cuộc sống, Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến
những bất cập trong hành vi, lối sống đạo đức của nhiều học sinh.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng cho học sinh, tôi nhận
thấy việc giáo dục và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh được thể hiện rõ nét nhất
trong các môn học. Vì thế tôi chọn đề tài  Một số phương pháp giáo dục kĩ năng
sống cho học sinh lớp 4.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
2.1. Mục tiêu:
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

2

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

Giúp học sinh ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội; giúp
học sinh hiểu biết về thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng
xử có văn hóa, hiểu biết và chấp hành pháp luật,…
Giúp học sinh có đủ khả năng tự thích ứng với môi trường xung quanh, tự chủ,
độc lập, tự tin khi giải quyết công việc.
2.2. Nhiệm vụ cụ thể:
Tìm hiểu về hình thức giáo dục hình thành kỹ năng sống cho học sinh thông
qua lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các môn học.
Khảo sát thực trạng việc tổ chức dạy lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh của giáo viên và học sinh khối 4 qua các môn học.
Qua kết quả nghiên cứu, đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng tới quá trình
hình thành kỹ năng sống cho học sinh.
Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả giáo dục kỹ năng sống qua
việc lồng ghép trong giảng dạy nói chung và nâng cao hiệu quả của việc giáo dục và
rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trường Trần Quốc Toản nói riêng.
3. Đối tượng nghiên cứu
Thực trạng và một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4
trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Do điều kiện và thời gian hạn hẹp nên tôi chỉ đi nghiên cứu 22 em học sinh lớp
4A, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, năm học 2014  2015.
5. Phương pháp nghiên cứu:
– Phương pháp điều tra.
– Phương pháp thống kê.
– Phương pháp phỏng vấn.
– Phương pháp phân tích tổng hợp.
– Phương pháp thực hành.
– Đọc các tài liệu về tâm sinh lý lứa tuổi Tiểu học và tài liệu liên quan tới giáo
dục kỹ năng sống cho học sinh.
– Thực hiện phỏng vấn, hỏi đáp, điều tra.
– Phương pháp kiểm tra, đánh giá.
– Phương pháp xử lí số liệu.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận để thực hiện đề tài
Kĩ năng sống thúc đẩy phát triển cá nhân và xã hội, có thể nói kỹ năng sống
chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen
tích cực, lành mạnh.
Giáo dục kĩ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là học
sinh tiểu học.
Giáo dục kỹ năng sống nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

3

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông là xu thế chung
của nhiều nước trên thế giới.
Các môn học ở tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển ở học sinh kĩ
năng để học tập và giao tiếp trong mối trường hoạt động của lứa tuổi.
Kỹ năng đặc thù là kỹ năng giao tiếp, sau đó là kỹ năng nhận thức, bao gồm
nhận thức thế giới xung quanh, tự nhân thức, ra quyết định,
Dựa trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu về Tài liệu tập huấn Giáo dục kĩ năng
sống cho học sinh Tiểu học; Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở lớp 4 của Bộ
GD-ĐT. Thông tư 30/2014 của BGD ĐT. Bên cạnh đó còn có sự đúc kết kinh nghiệm
của bản thân qua thực tế giảng dạy trong thời gian qua.
2. Thực trạng
a. Thuận lợi, khó khăn
a.1. Thuận lợi:
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào Xây dựng trường học thân
thiện – học sinh tích cực với những kế hoạch nhất quán từ trung ương đến địa
phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã có kế hoạch từng năm học với những
biện pháp cụ thể để rèn kĩ năng sống cho học sinh một cách chung nhất cho các bậc
học, đây chính là những định hướng giúp giáo viên thực hiện như: Rèn luyện kĩ năng
ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh
hoạt theo nhóm; rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kĩ năng phòng, chống
tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; rèn luyện kĩ năng ứng
xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.
Trường học nơi bản thân công tác là ngôi trường được xây mới, đã đạt chuẩn
quốc gia nên thuận lợi trong việc thực hiện nội dung xây dựng môi trường giáo dục
sạch đẹp, an toàn cho trẻ.
Bên cạnh đó, bản thân nhận được một tập thể học sinh khá ngoan và biết vâng
lời, các em gần gũi với cô giáo. Ngoài ra Ban lãnh đạo nhà trường luôn theo sát, quan
tâm, hỗ trợ cho giáo viên trong công tác giảng dạy cũng như giáo dục. Chính vì thế
bản thân luôn cố gắng làm sao rèn cho các em kĩ năng sống, giúp các em có một
niềm tin, phát triển một cách toàn diện để trở thành con người năng động, sáng tạo phù
hợp với một xã hội hiện đại đang phát triển.
a.2. Khó khăn:
Đối với giáo viên
Trong thực tế hiện nay, việc nhận thức tầm quan trọng, cần thiết rèn kĩ năng
sống cho học sinh ở một số giáo viên còn hạn chế. Qua dùng phiếu thăm dò, khảo sát
thực tế cho thấy một số giáo viên lúng túng cả về nội dung, biện pháp rèn kĩ năng
sống cho học sinh. Nhận thức của nhiều giáo viên còn mơ hồ, chưa rõ, chưa đầy đủ
rèn kĩ năng sống cho học sinh là rèn những kĩ năng gì; vì nhận thức chưa đủ, chưa rõ
nên không thể tìm ra được biện pháp, hình thức tổ chức hữu hiệu để rèn kĩ năng sống
cho học sinh.
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

4

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

Phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tập trung nhiều
nội dung chung cho các bậc học, giáo viên chưa hiểu nhiều về nội dung phải dạy trẻ
theo từng khối lớp những kĩ năng sống cơ bản nào, chưa biết vận dụng từ những kế
hoạch định hướng chung để rèn luyện kĩ năng sống cho HS.
Đa số giáo viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nhưng việc đổi mới phương
pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý
thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh còn gặp nhiều khó khăn; giáo
viên trẻ tuổi ít hơn, năng động, sáng tạo nhưng lại khó trong công tác bồi dưỡng do
nhận thức về nghề chưa sâu sắc.
Đối với học sinh
Trong các nhà trường ít nhiều vẫn còn có hiện tượng học sinh chưa ngoan, chưa
lễ phép, …
Các em học sinh vừa từ lớp một, hai, ba lên làm quen với môi trường lớp 4, các
em khá rụt rè chưa quen với cách học cũng như mạnh dạn bày tỏ ý kiến. Khi phát biểu
các em nói không rõ ràng, trả lời trống không, không tròn câu và ít nói lời cảm ơn, xin
lỗi với cô, bạn bè. Nhiều em đến trường tỏ ra nói nhiều vì ở nhà các em không có
người trò chuyện, chia sẻ …
Đối với phụ huynh học sinh
Về phía các bậc cha mẹ các em luôn nóng vội trong việc dạy con; họ chỉ chú
trọng đến việc con mình về nhà mà chưa đọc, viết chữ, hoặc chưa biết làm Toán thì lo
lắng một cách thái quá! Ngoài ra, một trở ngại nữa là phụ huynh trong lớp có một số
bố mẹ thì quá nuông chiều, chiều chuộng, cung phụng con cái khiến trẻ không có kĩ
năng tự phục vụ bản thân. Ngược lại, một số phụ huynh vì bận nhiều công việc nên ít
quan tâm giúp đỡ con em trong các hoạt động cần thiết.
Từ các nguyên nhân, tình hình thực tiễn cũng như các thuận lợi và khó khăn nêu
trên, bản thân đã cố gắng tìm nhiều phương pháp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh
thông qua các tiết dạy của một số môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm đem
lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục.
b. Thành công và hạn chế:
b.1. Thành công
Quá trình nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm được tiến hành trong thời gian từ
đầu năm học 2014- 2015 tới thời điểm hiện tại với lớp dạy kết quả cho thấy tác động
đã có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của các em. Trong các tiết học trên lớp
các em hào hứng, tích cực hoạt động hơn, các em biết chăm chú lắng nghe, thực hành
một cách tương đối chính xác, mạnh dạn, tự tin trình bày trước lớp. Đặc biệt học sinh
tự tin cố gắng vươn lên trong học tập, rất nhiều học sinh tiến bộ một cách rõ rệt.
b.2. Hạn chế:
Tuy nhiên vẫn còn một số em do rụt rè từ những lớp nhỏ hoặc do ảnh hưởng
lớn từ môi trường gia đình nên việc giáo dục kĩ năng sống cho các em cần phải có
nhiều thời gian mới thực hiện được.
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

Xem thêm:  Top 14 bài văn tả ngôi trường hay nhất

5

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

c. Mặt mạnh, mặt yếu
c.1. Mặt mạnh:
Học sinh ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội; hiểu biết về
thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu
biết và chấp hành pháp luật. Các em có đủ khả năng tự thích ứng với môi trường xung
quanh, tự chủ, độc lập, tự tin khi giải quyết công việc, đem lại cho các em vốn tự tin
ban đầu để trang bị cho các em những kĩ năng cần thiết làm hành trang bước vào đời.
c.2. Mặt yếu:
Bên cạnh đó vẫn còn một số em kiến thức còn hạn chế do khả năng tiếp thu
chậm nên việc thực hiện các kĩ năng sống rất khó khăn.
d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động
Hiện tượng trẻ em còn lơ mơ khi phải xử lý những tình huống của cuộc sống
thực, thiếu tự tin trong giao tiếp, thiếu bản lĩnh vượt qua khó khăn, thiếu sáng kiến và
dễ nản chí ngày càng nhiều. Nguyên nhân do đâu? Phải khẳng định rằng, trước hết do
giáo dục. Nhiều vấn đề của xã hội hiện tại tác động đến trẻ chưa được cập nhật, bổ
sung vào chương trình giáo dục nhà trường. Việc định hướng chưa đúng các giá trị là
nguyên nhân gây ra những hiện tượng đáng tiếc trong ứng xử của trẻ. Phương pháp
giáo dục nhồi nhét, không tạo được cho trẻ khả năng tư duy, óc phân tích, suy luận,
phán đoán, không tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm những vấn đề thực trong cuộc sống
hiện đạiQua nhiều năm thực tế giảng dạy ở trường, bản thân nhận thấy kĩ năng
sống học sinh chưa tốt là do những nguyên nhân sau:
Giáo viên và người lớn chưa thật gần gũi, thân thiện với học sinh.
Việc rèn kĩ năng sống qua việc tích hợp vào các môn học còn hạn chế.
Rèn kĩ năng sống qua các tiết sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục, vui chơi còn
chưa sâu sát.
Giáo viên khuyến khích động viên khen thưởng học sinh còn ít, chưa kịp thời.
Công tác tuyên truyền các bậc cha mẹ thực hiện dạy các em các kĩ năng sống
cơ bản chưa nhiều.
Chính việc thiếu hụt nghiêm trọng các kĩ năng sống do sự hạn chế của giáo dục
gia đình và nhà trường, xã hội là nguyên nhân trực tiếp khiến học sinh gặp khó khăn
trong xử lí với tình huống thực của cuộc sống.
e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.
Học tập là một nhu cầu thường trực của con người trong mọi thời đại. Học tập
không chỉ dừng lại ở các tri thức khoa học thuần túy mà còn được hiểu là mọi tri thức
về thế giới trong đó có cả những mối quan hệ, cách thức ứng xử với môi trường sống
xung quanh. Kỹ năng sống là một trong những vấn đề quan trọng đối với mỗi cá nhân
trong quá trình tồn tại và phát triển. Chương trình học hiện nay còn nặng nề về kiến
thức trong khi những tri thức vận dụng cho đời sống hằng ngày bị thiếu vắng. Hơn
nữa, người học đang chịu nhiều áp lực về học tập khiến cho không còn nhiều thời
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

6

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

gian cho các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. Điều này đã dẫn đến sự xung
đột giữa nhận thức, thái độ và hành vi với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống.
Mặc dù, ở một số môn học, các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống
đã được đề cập đến, tuy nhiên, do nội dung, phương pháp, cách thức truyền tải chưa
phù hợp với tâm sinh lý của đối tượng nên hiệu quả lồng ghép còn chưa cao.
Các chuyện gia cho rằng: một khiếm khuyết rất lớn trong giáo dục và đào tạo
học sinh là Chúng ta mới chỉ nghiêng về đào tạo mà coi nhẹ phần giáo dục toàn diện
cho học sinh.
Qua thực tế giảng dạy lớp 4, tôi thấy kỹ năng sống của học sinh chưa cao. Chỉ
một số học sinh có hành vi, thói quen, kỹ năng tốt. Còn phần lớn các em có nhận xét
đánh giá về sự việc chưa có thái độ và cách ứng xử, cách xưng hô chuẩn mực.
3. Giải pháp, biện pháp
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Tìm hiểu những cơ cở lí luận, cơ sở thực tiễn, những thận lợi và khó khăn của
việc rèn kĩ năng sống cho học sinh.
Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu kĩ năng sống.
Đưa ra một số phương pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn
học và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm sau khi áp dụng đề tài.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Biện pháp 1: Gần gũi và tạo mối thân thiện với học sinh
Đầu tiên, sau khi nhận lớp, để tạo sự gần gũi và gắn kết giữa học sinh và giáo
viên chủ nhiệm, bản thân sắp xếp nhiều thời gian cho học sinh được giới thiệu về
mình, động viên khuyến khích các em chia sẻ với nhau về những sở thích, ước mơ
cũng như mong muốn của mình với các em. Đây là hoạt động giúp cô trò hiểu nhau,
đồng thời tạo một môi trường học tập thân thiện Trường học thật sự trở thành ngôi
nhà thứ hai của các em, các thầy cô giáo là những người thân trong gia đình”. Đây
cũng là một điều kiện rất quan trọng để phát triển khả năng giao tiếp của học sinh.
Bởi học sinh không thể mạnh dạn, tự tin trong một môi trường mà giáo viên luôn gò
bó và áp đặt.
Tiếp theo trong tuần đầu, bản thân cho học sinh tự do lựa chọn vị trí ngồi của
mình để qua đó phần nào nắm được đặc điểm tính cách của các em: mạnh dạn hay
nhút nhát, thụ động hay tích cực, thích thể hiện hay không thích…Và tiếp tục qua
những tuần học sau, bản thân chú ý quan sát những biểu hiện về thái độ học tập,
những cử chỉ, hành vi tại vị trí ngồi mà các em chọn để bắt đầu có điều chỉnh phù
hợp.
Biện pháp 2: Rèn kĩ năng sống hiệu quả qua việc tích hợp vào các môn học
Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh có thể thực hiện trong bất cứ lúc nào,
giờ học nào. Để việc rèn luyện diễn ra một cách thường xuyên và đạt hiệu quả cao
bản thân đã vận dụng vào các môn học, tiết học, nhất là các môn như: Tiếng Việt;
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

7

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

Đạo đức; Khoa học; An toàn giao thông, …. để những giờ học sao cho các em được
làm để học, được trải nghiệm như trong cuộc sống thực.
Trong chương trình lớp 4, ở môn Tiếng Việt có nhiều bài học có thể giáo dục kĩ
năng sống cho các em, đó là các kĩ năng giao tiếp xã hội, như: Viết thư, Điền vào giấy
tờ in sẵn, Giới thiệu địa phương,… được lồng cụ thể qua các tình huống giao tiếp. Bản
thân chỉ gợi mở sau đó cho các em tự nói một cách tự nhiên hoàn toàn không gò bó áp
đặt. Bên cạnh đó, nhiều bài Luyện từ và câu có nội dung rèn luyện các nghi thức lời
nói, nhiều bài Tập đọc giới thiệu những văn bản mẫu chuẩn bị cho việc hình thành
một số kĩ năng giao tiếp cộng đồng như mẫu đơn, thư,hoặc cung cấp những câu
chuyện mà qua đó học sinh có thể rút ra những nội dung rèn kĩ năng sống. Để hình
thành những kiến thức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua môn Tiếng Việt,
người giáo viên cần phải vận dụng nhiều phương pháp dạy phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của học sinh như: thực hành giao tiếp, trò chơi học tập, phương pháp
nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp tổ chức hoạt động nhóm, phương pháp hỏi
đáp,Thông qua các hoạt động học tập, được phát huy trải nghiệm, rèn kĩ năng hợp
tác, bày tỏ ý kiến cá nhân, đóng vai,học sinh có được cơ hội rèn luyện, thực hành
nhiều kĩ năng sống cần thiết.
Ở môn Đạo đức, để các chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình
cảm, niềm tin, hành vi và thói quen của học sinh. Giáo viên phải sử dụng phương
pháp dạy học đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học
sinh. Tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập phong phú, đa dạng như:
kể chuyện theo tranh; quan sát tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm; phân tích, xử lí tình
huống; chơi trò chơi, đóng tiểu phẩm, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh,Sử dụng nhiều
phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực như: học theo nhóm, đóng vai, trò chơi,
Và chính thông qua việc sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực đó, học
sinh đã được tạo cơ hội để thực hành, trải nghiệm nhiều kĩ năng sống cần thiết, phù
hợp với lứa tuổi. Đó là lối sống lành mạnh, các hành vi ứng xử phù hợp với nền văn
minh xã hội. Lối sống, hành vi như gọn gàng, ngăn nắp, nói lời đẹp, chăm sóc bố mẹ,
ông bà, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với bạn
Ví dụ: Khi dạy Tập làm văn các bài: Luyện tập trao đổi ý kiến với người
thân, Luyện tập giới thiệu địa phương, hay môn Đạo đức bài: Biết bày tỏ ý kiến
bản thân tổ chức cho các em đóng vai, chơi trò chơi. Sau vài lời khuyến khích đầu
tiên, bản thân tổ chức cho các em đứng thành vòng tròn đóng vai, giới thiệu, bày tỏ ý
kiến, Lúc đầu các em rất ái ngại không tự tin khi đóng vai, bày tỏ ý kiến trước lớp
nhưng bản thân đã kịp thời nhắc nhở các em những điều cần chú ý trong khi giao
tiếp, cộng thêm một môi trường hòa đồng thân thiện các em thực hiện rất tốt, không
còn những cái nhìn ái ngại. Thay vào đó là những cánh tay tự tin cùng những câu nói
rõ ràng, chắc gọn, mạnh dạn hơn.
Các kĩ năng được phát triển từ dễ đến khó. Sau bài học giới thiệu là những bài
học như khám phá, tư duy hiệu quả và đặc biệt kĩ năng làm việc đồng đội. Bản thân
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

8

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

luôn tạo không khí thân thiện, áp dụng việc đổi mới phương pháp tạo điều kiện cho
các em mạnh dạn, tự lập, tự khẳng định và phát huy mạnh hơn qua việc học nhóm.
Ví dụ: Khi dạy bài: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị môn Luyện
từ và câu: Bản thân cho học sinh chuẩn bị những hộp thư: Yêu cầu, đề nghị và tổng
kết lại vào cuối tiết. Em nào nêu được nhiều câu yêu cầu, đề nghị lịch sự nhất sẽ được
tuyên dương. Không những vậy bản thân tổ chức cho các em trao đổi : Theo em, như
thế nào là lịch sự khi yêu cầu, đề nghị? Em đã lịch sự khi yêu cầu đề nghị chưa?…
qua đó các em sẽ bộc lộ những suy nghĩ của mình.
Rèn kĩ năng sống có hiệu quả còn được bản thân vận dụng khá nhiều trong trong
các môn học thông qua xử lí tình huống hay các trò chơi học tập có nội dung gần gũi
với cuộc sống hằng ngày của các em.
Ví dụ: Trong môn Khoa học. Ở bài: “Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức
ăn? bản thân cho học sinh thảo luận nhóm, chơi trò chơi đi chợ và lên thực đơn
cho các bữa ăn trong một ngày: Sáng, trưa, tối dưới sự trợ giúp của giáo viên. Sau khi
học sinh nhận xem thực đơn của nhau, học sinh sẽ khắc sâu kiến thức về một bữa ăn
đầy đủ cần đảm bảo các chất.
Các em làm việc tích cực, vui vẻ, tự mỗi em nói được tiếng nói, suy nghĩ của
mình với bạn bè, với thầy cô một cách tự tin, mạnh dạn. Việc rèn luyện các kĩ năng
này đã tạo ra được thói quen tốt cho bản thân mỗi em, các em tham gia một cách chủ
động tích cực vào quá trình học tập, tạo điều kiện cho các em chia sẻ những kinh
nghiệm, ý kiến hay để giải quyết một vấn đề nào đó.
Hiệu quả đào tạo kĩ năng sống không đo đếm được bằng những con số chính
xác nhưng được thể hiện bằng những biểu hiện cụ thể: các em có ý thức, thái độ khác
với mọi người trong gia đình; luôn hoà đồng với bạn bè; tự tin khi nói năng,… đó
chính là hiệu quả từ đào tạo kĩ năng sống. Việc sinh hoạt theo nhóm tạo môi trường
làm việc thân thiện, giúp các em cải thiện hành vi giao tiếp thông qua các hoạt động
trao đổi diễn ra thường xuyên. Các em trở nên thân thiện, từ đó giúp bầu không khí
học tập, lao động trở nên sôi động hơn. Tham gia sinh hoạt theo nhóm giúp các em
học sinh hưng phấn hơn trong học tập và tạo nên cách ứng xử hợp lý trong mọi tình
huống. Khi sinh hoạt nhóm phải luôn đưa ra nhiều tình huống tạo sự phát triển tư duy
cho các em. Đó cũng là cách tạo sự gần gũi giữa các em với nhau.
Ngoài ra, bản thân cũng chú ý rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kĩ
năng phòng chống tai nạn giao thông và các thương tích khác qua các môn học: Ai
cũng biết rằng sức khỏe là tài sản vô cùng quý báu của mỗi con người. Học tập tốt,
đạo đức tốt là những điều học sinh phải đạt được thì rèn luyện sức khỏe tốt cho học
sinh là điều phải được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên có được một sức khỏe tốt và bảo
vệ được nó thì thật không dễ. Dù vậy không có nghĩa là không làm được, nhiều khi
sức khỏe của các em phụ thuộc vào những điều rất giản dị. Đó chính là giáo dục một
lối sống khoa học. Bản thân rèn luyện sức khoẻ cho các em qua các tiết sau:
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản

Xem thêm:  Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khép kín các tuyến đường Vành đai 3, 4 Tp.HCM vào năm 2025

9

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

Ở môn Khoa học: Chương Con người và sức khỏe các bài: Con người cần gì
để sống? Vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thức ăn; Phòng một số bệnh do
thiếu chất dinh dưỡng; Phòng bệnh béo phì; Phòng tránh tai nạn đuối nước;… giáo
dục các em hiểu rằng ăn uống đủ chất và hợp lí giúp cho chúng ta khoẻ mạnh, biết
phòng tránh một số bệnh lý qua đường tiêu hóa, biết những việc nên làm và không
nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hằng
ngày, tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc phục những hành vi có hại cho sức
khoẻ. Biết tham gia các hoạt động và nghỉ ngơi một cách hợp lí để có sức khoẻ tốt.
Ngoài ra để các em có kĩ năng phòng chống tai nạn giao thông và các thương
tích khác, bản thân đã giáo dục các em thông qua các tiết: An toàn giao thông, Khoa
học, thi Giao thông thông minh trên Internet, hướng dẫn các em phòng chống tai nạn
giao thông và các thương tích khác bằng cách đưa ra những tình huống cho các em xử
lí.
Chẳng hạn: Trẻ em dưới 7 tuổi phải đi cùng với ai khi đi trên đường và khi
qua đường? Đi bộ qua đường em phải đi ở đâu?; Khi đi bộ em đi ở đâu? Nếu đường
không có vỉa hè thì thế nào?; Em có nên chơi đùa trên đường quốc lộ không? Có leo
trèo qua dải phân cách và chơi gần dải phân cách không? Vì sao?; Khi ngồi trên xe
máy em phải như thế nào? Em hãy nêu cách đội mũ bảo hiểm? Nêu sự cần thiết phải
đội mũ bảo hiểm?; Các em đã nhìn thấy tai nạn trên đường chưa? Theo các em vì
sao tai nạn xảy ra?;…
Giáo dục cho các em tránh các tai nạn trên đường: không được chạy lao ra
đường, không được thò tay, chân, đầu ra ngoài khi đi trên tàu, xe, ghe, đò,…Như vậy,
các em có thể tự lập, xử lí được những vấn đề đơn giản khi gặp phải.
Ở bài: Các nguồn nhiệt môn Khoa học: các em được đóng vai xử lí tình huống
khi có tai nạn ở nhà như: Ủi quần áo bị cháy hay trông em giúp mẹ nhưng em đến gần
bếp lửa,…Các nhóm sẽ thảo luận sau đó lên thể hiện. Các em còn lại quan sát và có
nhận xét đối với những tình huống mà các bạn mình vừa xử lí để rút ra kĩ năng cấp
cứu khi có những trường hợp xấu xảy ra.
Biện pháp 3: Rèn kĩ năng sống hiệu quả qua các tiết sinh hoạt lớp, hoạt
động giáo dục, vui chơi
Ngay những ngày đầu tiên khi các em vào lớp học, bản thân đã phát động các
phong trào: Nói lời hay, làm việc tốt qua cách ứng xử lễ phép như biết đi thưa về
trình, chào hỏi những người lớn tuổi, biết xin lỗi khi có khuyết điểm, cảm ơn khi được
tặng quà, vui vẻ hoà nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô và những người lớn tuổi,… và
tổng kết vào các tiết sinh hoạt lớp. Bản thân học cách lắng nghe, tìm hiểu nguyên
nhân, và dùng lời lẽ mềm mỏng bằng những tình cảm, cử chỉ yêu thương của mình
khi yêu cầu điều gì đó với học sinh. Tránh hành hung, nói nặng lời để các em bớt đi
tính hung hăng đối với những học sinh nghịch ngợm, mắc lỗi.
Để rèn kĩ năng sống có hiệu quả bản thân cần vận dụng thông qua các hoạt động
ngoài giờ học. Đó là qua các buổi ngoại khóa của trường, lớp.
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản 10

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

Ví dụ: Nhân ngày lễ Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đội đã phát
động phong trào thi làm thiếp chúc mừng. Bản thân đã hướng dẫn các em cùng sưu
tầm mẫu thiếp chúc mừng, vẽ và trang trí. Qua hoạt động này rèn cho các em nhiều kĩ
năng như: trình bày, trang trí,các em rất nhiệt tình, đoàn kết và hợp tác nhau rất tốt.
Ngoài ra, những buổi chào cờ, bản thân luôn khuyến khích các em xung phong
trả lời những câu hỏi mà thầy Tổng phụ trách hay hỏi. Luôn lắng nghe các nội dung,
hoạt động cần làm trong tuần. Nhờ vậy các em mạnh dạn dần và thực hiện tốt các
phong trào. ( Ngày 29/9 em Huỳnh Quốc Thương Nhặt được của rơi đem trả người
đánh mất và được tuyên dương trước cờ, …).
Giáo viên cần tạo các tình huống chơi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của các
em. Vì đối với học sinh bậc học tiểu học trò chơi có một vai trò rất quan trọng trong
việc rèn kĩ năng sống cho các em. Các em lớn lên, học hành và khám phá thông qua
trò chơi. Các hành động chơi đòi hỏi các em phải suy nghĩ, giải quyết các vấn đề, thực
hành các ý tưởng.
Không những thế, bản thân còn khuyến khích các em cùng chia sẻ những cảm
nhận, những suy nghĩ, những quan sát của mình với cô với bạn một cách thoải mái, tự
nhiên không gò bó, áp đặt. Hoặc ở những giờ sinh hoạt lớp, giờ ra chơi bản thân cùng
các em tham gia những trò chơi dân gian, trò chơi giúp các em phát triển trí tuệ (Cờ
vua, ô ăn quan),
Ngoài ra, Giáo viên cần tranh thủ đọc sách cho các em nghe trong mọi tình
huống như những lúc sinh hoạt đầu giờ, hoặc đọc sách các em nghe trong giờ sinh
hoạt lớp.Tăng cường kể cho các em nghe các câu chuyện cổ tích, câu chuyện trong
bài tập đọc, bài thơ,để qua đó rèn luyện đạo đức cho các em, giúp các em hoàn
thiện mình, dạy các em yêu thương bạn bè, yêu thương con người. Tạo hứng thú cho
các em qua các truyện bằng tranh tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tò mò, ham học hỏi,
phát triển khả năng thấu hiểu ở trẻ.
Ví dụ: Khi dạy bài Tập đọc Chuyện cổ tích về loài người  Tiếng Việt lớp 4
( tập 2). Giáo viên đặt những câu hỏi gợi mở như: Trong câu chuyện cổ tích này, ai
là người được sinh ra đầu tiên? Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay mặt trời? Sau
khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người mẹ? Bố giúp trẻ những gì? Thầy giáo giúp trẻ
những gì?.
Bên cạnh đó, để rèn kĩ năng tự phục vụ, biết lao động vừa sức, biết trang trí lớp
học xanh – sạch – đẹp, giúp các em yêu trường, yêu lớp hơn, bản thân đã hướng dẫn các
em vệ sinh lớp sạch sẽ, chăm sóc cây xanh của nhà trường hàng ngày.
Biện pháp 4: Động viên, khen thưởng
Một điều không thể thiếu để tạo sự hưng phấn, vui vẻ, phấn khởi, giúp các em
có ý thức cao trong việc rèn luyện các kĩ năng bản thân luôn chú ý đến công tác động
viên, khuyến khích, giúp đỡ, khen thưởng kịp thời.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản 11

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

Để động viên, khuyến khích học sinh thực hiện tốt việc rèn luyện các kĩ năng,
ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm học bản thân đưa ra kế hoạch rèn luyện cho các
em lớp mình phụ trách. Trao đổi với Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng phối hợp và
dành một khoản riêng để khen thưởng kịp thời động viên các em để tạo cho các em có
một động cơ tốt trong việc duy trì thực hiện. Bản thân theo dõi hằng ngày, các em có
biểu hiện tốt thì ghi vào sổ tay, trong tiết sinh hoạt cuối tuần cho các em bình chọn
những bạn thực hiện tốt sẽ được khen thưởng. Vì vậy, các em thi đua nhau  nói lời
hay, làm việc tốt và cuối tuần nào cũng có rất nhiều em được khen thưởng của lớp.
Mỗi học kì, bản thân tổng kết một lần để khen thưởng những em đã đạt nhiều
thành tích bằng những phần quà nhỏ. Các em rất vui và hãnh diện khi được nhận
những món quà của cô giáo tặng. Vì thế các em không ngừng thi đua cố gắng thực
hiện tốt để được nhận những phần quà do cô giáo thưởng. Đây là một hình thức động
viên về tinh thần rất giá trị và hiệu quả. Các em sẽ nhanh nhẹn hơn, có đạo đức tốt
hơn, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn trong cuộc sống.
Biện pháp 5: Giáo viên tuyên truyền các bậc cha mẹ thực hiện dạy các em
các kĩ năng sống cơ bản
Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng
với các em và đảm bảo an toàn cho các em.
Tạo điều kiện tốt nhất cho các em vui chơi.
Cô giáo, cha mẹ luôn khuyến khích các em nói lên quan điểm của mình, nói
chuyện với các thành viên trong lớp, trong gia đình về cảm giác và về những lựa chọn
của mình, cần giúp các em hiểu rằng nên có thông số để theo đó mà lựa chọn, cố gắng
không chỉ trích các quyết định của các em. Việc này sẽ hình thành kĩ năng tự kiểm
soát bản thân, rèn luyện tính tự tin cho các em khi tham gia các hoạt động.
Cô giáo, cha mẹ giúp các em phát triển sở thích, ý thích của mình và đảm bảo
rằng người lớn có thể cung cấp thêm phương tiện để các em thực hiện ý thích đó.
Ví dụ: Một số học sinh thích vẽ, ngoài việc cho các em học năng khiếu vẽ thì
cô giáo, cha mẹ có thể cho các em thêm bút màu, giấy vẽ và hãy chỉ cho các em cách
lưu giữ các bức tranh để tạo thành một bộ sưu tập tranh vẽ của chính các em hoặc
triển lãm tranh của các em ở góc nhỏ trong nhà, trong lớp. Hay học sinh thích học
nhạc thì tạo điều kiện để các em được tham gia các câu lạc bộ ở trường để các em có
đủ tự tin biểu diễn trên sân khấu trong những ngày lễ lớn của trường tổ chức: 20/11;
26/3, 30/4, …
Cô giáo, cha mẹ cần dạy các em những nghi thức văn hóa trong ăn uống, biết
cách sử dụng các đồ dùng ăn uống; Cụ thể: Các em được làm quen với những đồ
dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, bộ đồ ăn, bộ đồ uống). Sự sạch sẽ, gọn gàng,
một thói quen nề nếp, sự sắp đặt ngăn nắp, ngay ngắn những bộ đồ dùng, vật dụng,
thái độ ăn uống từ tốn, không vội vã, không khí cởi mở, thoải mái và đầm ấm, những
cuộc trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu tất cả những yếu tố trên sẽ giúp các em có thói
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản 12

Xem thêm:  Nhìn từ kịch bản sốt đất của các thành phố đi trước, BĐS nơi đây có thể sẽ trỗi dậy mạnh mẽ

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

quen tốt để hình thành kĩ năng tự phục vụ và ý nghĩa hơn là kỹ năng sống tự lập sau
này.
c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp
– Chọn những kỹ năng phù hợp, gần gũi với học sinh. Các em có khả năng trực
tiếp thực hành kĩ năng sau khi tiếp cận.
VD: thực hành kỹ năng: Giao tiếp, ứng xử lịch sự, xưng hô đúng mực trong
giao tiếp với bạn.
– Học sinh dự đoán các kỹ năng, yêu cầu của các kỹ năng cần đạt được sau khi
học tiết học này.
Đây là khâu chuẩn bị rất quan trọng đối với giáo viên và học sinh.
Học sinh đọc nội dung bài học, yêu cầu bài.
– Gợi ý học sinh nêu các kỹ năng thông qua bài học.
Giáo viên cho học sinh nêu các yêu cầu, kỹ năng sau khi đọc trước bài học.
– Hướng dẫn học sinh nắm được yêu cầu cần đạt sau bài học, từ đó xác định các
kỹ năng cần đạt.
Tạo ra hứng thú, cảm xúc, lưu ý đó phải là cảm xúc riêng, thật, phải có sự liên
tưởng từ đó xác định những yêu cầu của kỹ năng cần đạt.
– Giáo viên phải chuẩn bị các câu hỏi gợi ý hướng dẫn học sinh tự xác định các
kỹ năng sống cần đạt.
VD: + Bài yêu cầu gì?
+ Theo em cần phải làm gì để đạt được điều đó?
+ Trọng tâm bài ở chỗ nào?
+ Em cần có kỹ năng gì để thực hiện các vấn đề đó?
+ Sau khi đọc xong bài này em rút ra điều gì?
+ Em sẽ ứng dụng như thế nào, làm gì trong cuộc sống hằng ngày khi gặp
trường hợp như trong bài?
– Giáo viên cần chuẩn bị một giáo án lồng ghép thật cẩn thận (có nêu ra cụ thể
các kỹ năng học sinh cần đạt sau khi học bài này; các kỹ thuật dạy học sử dụng trong
bài dạy; các phương tiện cần thiết phục vụ cho tiết dạy,…)
d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Như vậy bằng nhiều hình thức khác nhau, bản thân luôn cố gắng rèn cho học
sinh những kĩ năng cơ bản có hiệu quả, thể hiện rõ nét ở sự tiến bộ của học sinh trong
nhận thức, trong cư xử, đối xử tốt với bạn bè, người lớn và linh hoạt xử lí trong mọi
trường hợp.
Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua học tập  sinh hoạt ở nhà trường
là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em. Để đạt được điều đó, giáo viên cần kiên
trì, quyết tâm thực hiện từng bước và liên tục trong suốt quá trình giảng dạy.
Qua từng tiết dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh kĩ năng làm việc theo nhóm:
biết cách phân công công việc, lắng nghe ý kiến người khác, tranh luận, biết chấp
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản 13

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

nhận đúng sai, thống nhất ý kiến, thực hiện đúng ý kiến đã thống nhất, Đây là kĩ
năng hết sức cần thiết khi các em trưởng thành, làm việc trong tập thể.
Trong sinh hoạt hằng ngày, giáo viên cần chú ý nâng dần kĩ năng giao tiếp – tự
nhận thức cho các em như biết sử dụng đúng các quy tắc: chào hỏi, xin phép, cảm ơn,
xin lỗi, yêu cầu Biết cả thông cảm chia sẻ buồn vui với mọi người.
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là điều rất cần thiết. Nó trang bị đầy đủ
những kĩ năng cho các em để các em có được cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng
thời giúp những em có thói quen chưa tốt và hành vi tiêu cực trở thành con ngoan, trò
giỏi và là người có ích cho xã hội sau này.
e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
– Kết quả khảo nghiệm
Tôi xin dẫn chứng cụ thể chất lượng kĩ năng sống qua từng kỳ của lớp 4A năm
học 2014 -2015 như sau:
Đầu năm học

Tổng số
Kĩ năng tốt
Có hình thành kĩ năng
Kĩ năng chưa tốt
học sinh
SL
%
SL
%
SL
%
22
5
22,7
10
45,5
7
31,8
Cuối học kì 1
Tổng số
Kĩ năng tốt
Có hình thành kĩ năng
Kĩ năng chưa tốt
học sinh
SL
%
SL
%
SL
%
22
10
45,5
9
40,9
3
13,6
– Giá trị khoa học
Đề tài góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, giúp học sinh mạnh dạn,
tự tin, trang bị cho các em những kĩ năng cần thiết.
4. Kết quả
– Kết quả thu được qua quá trình thực hiện đề tài
Học sinh ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội; hiểu biết về
thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu
biết và chấp hành pháp luật. Các em có đủ khả năng tự thích ứng với môi trường xung
quanh, tự chủ, độc lập, tự tin khi giải quyết công việc, đem lại cho các em vốn tự tin
ban đầu để trang bị cho các em những kĩ năng cần thiết làm hành trang bước vào đời.
– Giá trị khoa học mang lại khi thực hiện đề tài
Kinh nghiệm trên đã áp dụng rộng rãi ở tất cả các lớp trong khối 4 được các
đồng nghiệp đồng tình ủng hộ.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh có hiệu quả giáo viên cần nắm được
phương pháp đặc trưng việc giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh, biết lựa chọn
phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp, kết hợp hình thức dạy học hợp lý nhằm phát
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản 14

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

huy tính chủ động của HS sẽ giúp các em phát huy cao độ trí tuệ, cảm xúc, năng
động, sáng tạo trong học tập và giao tiếp.
Để tổ chức giờ dạy học lồng ghép giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh
lớp 4, đòi hỏi người GV phải vận dụng tri thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm một cách
hợp lý. Đồng thời đưa ra áp dụng là hoàn toàn có cơ sở khoa học và phù hợp với thực
tế giảng dạy hiện nay.
Giáo dục kỹ năng sống chỉ thật sự có hiệu quả khi người giáo viên có tâm
huyết, sự kiên nhẫn và nhất là phải có thời gian. Giáo dục kỹ năng sống không phải
chỉ là công việc của giáo viên, nhà trường mà của cả xã hội, cộng đồng . Phải kết hợp
cả gia đình, nhà trường và xã hội mới mong đào tạo được những học sinh phát triển
toàn diện.
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải đảm bảo các yếu tố: giúp học sinh
hiểu biết về thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có
văn hóa, hiểu biết và chấp hành pháp luật,… Tuy nhiên, giáo dục kỹ năng sống để đạt
hiệu quả đòi hỏi nhiều yếu tố chứ không phải chỉ từ các bài giảng.
Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh trong các nhà trường chính là các thầy cô giáo. Đối với cộng đồng thì đó là các
bậc phụ huynh, ông bà, họ hàng thân thích, những người lớn tuổi,…
2. Kiến nghị
Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đề nghị Phòng giáo dục tổ chức
nhiều buổi hội thảo về tiết dạy lồng ghép giáo dục và rèn kỹ năng sống cho học sinh,
để chúng tôi có điều kiện giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm.
Nhà trường luôn phát động, quan tâm đến phong trào này hơn nữa dưới nhiều
hình thức.
Phụ huynh cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện kĩ năng sống cho con
em, tạo một chỗ dựa vững chắc để trẻ chia sẻ, bày tỏ, luôn phối kết hợp với nhà
trường trong việc giáo dục và rèn luyện cho các em, theo dõi mọi biểu hiện của trẻ để
có sự giáo dục cho phù hợp.
Với kinh nghiệm ít ỏi tích lũy được trong thực tế giảng dạy của bản thân, tôi rất
mong nhận sự góp ý, giúp đỡ của đồng nghiệp, Hội đồng giám khảo để bản thân tôi
rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngày càng
đi lên.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Bình Hòa, tháng 2 năm 2015.
Người viết

Huỳnh Thị Tuyết Nhung
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản 15

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT
1

3

Tên tài liệu
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu
học.
Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở
lớp 4.
Sách giáo khoa các môn học lớp 4.

4

Sách giáo viên các môn học lớp 4.

5

Thông tư 30/2014.

2

Tác giả
Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam
Bộ giáo dục và Đào tạo

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản 16

Đề tài: Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4.

Nhận xét của hội đồng sáng kiến cấp trường
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Chủ tịch hội đồng
(Kí tên, đóng dấu)

Nhận xét của hội đồng sáng kiến cấp huyện
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Chủ tịch hội đồng
(Kí tên, đóng dấu)

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Trường TH Trần Quốc Toản 17

null

Back to top button