Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

Mẫu số 04/QĐ-THA: Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung sửa đổi bổ sung… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 04/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Điều 20, Khoản 2 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày…… tháng……. năm …………………. của Tòa án…………………;

Căn cứ yêu cầu……… ngày….. tháng…… năm…… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số:….. ngày…… tháng…… năm……. của Chấp hành viên.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 04/QĐ-THA: Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

Xem thêm:  Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ điểm đó đến đường
Back to top button