Quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự

Quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự như sau:

Mẫu số 68/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT…………….

VIỆN KIỂM SÁT …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../QĐ-VKS….-…..

………….., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Khởi tố vụ án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……………………………………………..

Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ các điều 41, 143, 161 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;

Qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự, xét thấy……………………có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản…….Điều ……Bộ luật Hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Khởi tố vụ án hình sự …………… quy định tại khoản..…….Điều…….….… Bộ luật Hình sự.

2. Yêu cầu Cơ quan…………………………. tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

– Cơ quan…6… (để báo cáo);

– VKS ….1…… (thay báo cáo);

– Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát, hồ sơ vụ án.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Giải bài 65, 66, 67, 68 trang 144 sách bài tập sinh học 10
Back to top button