Quyết định 67/2017/QĐ-UBND – HoaTieu.vn

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng

Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức người lao động (sau đây

gọi chung công chức) làm việc trong các quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên

địa bàn thành phố Hồ C Minh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ hội (sau đây gọi

chung Quy tắc); quy định trách nhiệm của n bộ, công chức, viên chức người lao động tại quan,

đơn vị thẩm quyền trong việc thực hiện xử vi phạm.

Điều 2. Mục đích

1. Quy định các chuẩn mực xử s của công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ trong quan hệ hội

nhằm bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp phù hợp với nghĩa vụ trách nhiệm của công

chức.

2. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ quan hệ hội của công chức; nâng cao ý

thức, trách nhiệm của công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. căn cứ để các quan, đơn vị có thẩm quyền xử trách nhiệm khi công chức vi phạm các chuẩn

mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ trong quan hệ hội sở để nhân dân giám sát

Xem thêm:  Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn đực

việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức.

Chương II

CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÔNG CHỨC TRONG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ

Điều 3. Những quy định chung

1. Khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, phải thực hiện đầy đủ đúng các quy định về nghĩa vụ của công

chức theo quy định tại Điều 8, 9, 10, 16, 17 của Luật Cán bộ, công chức, Điều 16, 17, 18, 19 của Luật

Viên chức, Điều 36, 37, 38, 39, 40 của Luật Phòng, chống tham nhũng, Điều 6, 8 của Luật Tiếp công

dân các văn bản pháp luật khác liên quan.

2. Có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của công chức

khác trong cùng quan, đơn vị công chức, các quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện

nhiệm vụ, công vụ, phản ảnh đến quan, đơn vị thẩm quyền quản công chức đó chịu trách

nhiệm nhân về những phản ảnh của mình.

3. Người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu quan, đơn vị thẩm quyền quản s dụng

công chức trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức thuộc thẩm

quyền xử vi phạm đối với công chức vi phạm c quy định của pháp luật theo phân cấp quản

Xem thêm:  Vì sao sắt để ngoài không khí bị gỉ?

công chức.

Back to top button