Quyết định 2457/QĐ-BCA-V19 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an

Bộ Công an thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2016

Quyết định 2457/QĐ-BCA-V19 – Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an

Quyết định 2457/QĐ-BCA-V19 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an. Theo đó, Quyết định nêu rõ việc chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định, chương trình, kế hoạch về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân bảo đảm phù hợp với văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân.

Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, trang phục Công an nhân dân

Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

Thông tư 37/2015/TT-BCA sửa đổi về Điều lệnh trong Công an nhân dân

BỘ CÔNG AN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2457/QĐ-BCA-V19 Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Xem thêm:  Cách tạo mẫu bìa ngang

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các đồng chí sau đây:

1. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban;

2. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Phó trưởng ban;

3. Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó trưởng ban;

4. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Phó trưởng ban Thường trực;

5. Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Ủy viên;

6. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Ủy viên;

7. Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Ủy viên;

8. Trung tướng Đặng Xuân Loan, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Ủy viên;

9. Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Ủy viên;

10. Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Ủy viên;

11. Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Ủy viên.

12. Thiếu tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Tài chính, Ủy viên;

13. Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Ủy viên;

14. Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ủy viên;

Xem thêm:  Công văn 13959/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O

15. Thiếu tướng Đồng Văn Sơn, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

16. Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy viên;

17. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an

1. Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định, chương trình, kế hoạch về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân bảo đảm phù hợp với văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định, chương trình, kế hoạch về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết và kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân.

4. Quyết định về các điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an

Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định này theo chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Xem thêm:  Hãy giải thích rõ tại sao chúng ta phải đổi mới phương pháp học tập

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2016.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3828/QĐ-BCA-V19 ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
  • Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (để báo cáo);
  • Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
  • Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo (để chỉ đạo);
  • Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát
    phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí có tên ở Điều 1 (để thực hiện);
  • Lưu: VT, V19.
Thượng tướng Tô Lâm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button