Quyết định 19/2018/QĐ-TTg – HoaTieu.vn

bằng cấp của lao động trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đang trực tiếp thực hiện nghiên cứu

phát triển tại doanh nghiệp; bản sao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn còn hiệu

lực của sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất; bản sao văn bản minh chứng về bảo vệ môi

trường đã được cấp thẩm quyền cấp.

3. Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ

cao

a) Trong thời hạn 05 ngày m việc, kể t ngày nhận được hồ sơ, S Nông nghiệp Phát triển nông

thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ

công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (sau đây gọi tắt Tổ thẩm định) đối với các hồ

hợp lệ hoặc văn bản thông o cho doanh nghiệp về việc hồ không đầy đủ, hợp lệ; thời gian

doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ không tính vào thời gian thẩm định. Thành phần Tổ thẩm

định có từ 7 đến 9 thành viên, gồm: Tổ trưởng đại diện nh đạo 01 thư chuyên viên thuộc

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn; các thành viên khác gồm đại diện các Sở: Tài chính, Kế

hoạch Đầu tư, pháp, Tài nguyên Môi trường, Khoa học Công nghệ; ngoài ra thể mời

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 94 sách giáo khoa hóa học 8

thêm một số chuyên gia liên quan.

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi quyết định thành lập, Tổ thẩm định tiến hành họp thẩm

định hồ khi ít nhất hai phần ba số thành viên mặt. T thẩm định trách nhiệm đánh giá hồ

do doanh nghiệp lập về tính đầy đủ, chính xác, đáp ứng các điều kiện theo quy định; lập biên bản

họp gửi Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp, trên sở kết quả họp Tổ thẩm định, Sở Nông

nghiệp Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định cấp Giấy chứng

nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể t khi nhận được kết quả tổng hợp từ Sở Nông nghiệp Phát

triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gửi cho doanh nghiệp, trường hợp t chối cấp Giấy

chứng nhận phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp u do.

đ) Kinh phí họp Tổ thẩm định lấy từ ngân sách của địa phương, mức chi theo quy định hiện hành.

4. Mẫu Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Mẫu số 03 quy

Xem thêm:  Nhiều phân khúc bất động sản lao đao trước đại dịch COVID-19 kéo dài

định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực của Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Back to top button