Quyết định 1220/QĐ-LĐTBXH 2021 TTHC thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Quyết định số 1220 QĐ LĐTBXH 2021

Quyết định 1220/QĐ-LĐTBXH vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày  26/10/2021 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Sau đây là nội dung chi tiết Quyết định số 1220 QĐ LĐTBXH 2021, mời các bạn cùng theo dõi.

Quyết định 1220/QĐ-LĐTBXH

B LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

XÃ HỘI

__________

Số: 1220/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản Iý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục việc làm,

QUYẾT ĐỊNH:

Xem thêm:  Vocabulary - từ vựng - unit 17 sgk tiếng anh 5 mới

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Cục trưởng Cục việc làm, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng;

– Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– BHXH Việt Nam;

– Lưu: VT, VL, PC, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Văn Thanh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1220/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

_______________________

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3 trang 56 sgk toán 5

Stt

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

1

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Việc làm

Cơ quan bảo hiểm xã hội

2

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Việc làm

Cơ quan bảo hiểm xã hội

3

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Việc làm

Cơ quan bảo hiểm xã hội

……………………………………

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button