Phương thức biểu đạt của những câu hát than thân

Bài Làm:

  • Bài tuỳ bút này viết về một thứ quà của núi non: cốm.
  • Để nói về đối tượng ấy, tác giả đã sử dụng các phương thức miêu tả, thuyết minh, biểu cảm và bình luận.
  • Phương thức biểu đạt chủ yếu là biểu cảm.

Video liên quan

Xem thêm:  Danh sách HSG quốc gia 2021
Back to top button