Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP doc

Phụ lục của Nghị định 08/2022 / NĐ-CP ban hành theo Nghị định 08/2022 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong bài Dữ liệu lớn, bạn đọc có thể dễ dàng tham khảo nội dung chi tiết, ngắn gọn và tải doc theo đường link.

1. Phụ lục Nghị định 08/2022 / NĐ-CP

Phụ lục của Nghị định 08/2022 / NĐ-CP là các quy định cụ thể kèm theo danh mục và biểu mẫu.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm: đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Quy định tại Phụ lục Nghị định 08/2022 / NĐ-CP

2. Nội dung Phụ lục của Nghị định 08/2022 / NĐ-CP

Phụ lục của Nghị định 08/2022 / NĐ-CP bao gồm 8 phụ lục, mỗi phụ lục là một danh mục riêng về một lĩnh vực, hoạt động khác nhau, cụ thể như sau:

 • Phụ lục I: Danh mục chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực của quốc gia và vùng, quy chuẩn ngành quốc gia, quy hoạch tổng thể kỹ thuật và chuyên ngành phải đánh giá môi trường chiến lược.
 • Phụ lục II: Danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
 • Phụ lục III: Danh mục dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường
 • Phụ lục IV: Danh mục dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, trừ các dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định. cái này.
 • Phụ lục V: Danh mục dự án đầu tư nhóm III ít rủi ro tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, trừ các dự án quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Phụ lục VI: Mẫu văn bản gửi lấy ý kiến ​​trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
 • Phụ lục VII: Mẫu văn bản trả lời lấy ý kiến ​​của cơ quan, tổ chức về báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Phụ lục VIII: Mẫu báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào hoạt động thử nghiệm.
 • Phụ lục IX: Mẫu báo cáo đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm II không phải đánh giá tác động môi trường.
 • Phụ lục X: Mẫu tờ trình đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II.
 • Phụ lục XI: Mẫu báo cáo đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm III.
 • Phụ lục XII: Mẫu báo cáo đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động có tiêu chí môi trường tương đương dự án nhóm III.
 • Phụ lục VIII: Mẫu giấy đề nghị cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường của các dự án, cơ sở đầu tư
 • Phụ lục XIV: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép môi trường kép của dự án, cơ sở đầu tư
 • Phụ lục XV: Mẫu biên bản kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án quy định tại Khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường
 • Phụ lục XVI: Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh không phải đăng ký môi trường
 • Phụ lục XVII: Danh mục các chất POP và nội dung đăng ký miễn trừ theo quy định của Công ước Stockholm
 • Phụ lục XVIII: POP. mẫu đăng ký miễn trừ
 • Phụ lục XIX: Mẫu báo cáo đăng ký tuyên bố từ chối trách nhiệm POP
 • Phụ lục XX: Mẫu thư chấp thuận đăng ký POP. sự miễn trừ
 • Phụ lục: XXI: Mẫu cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
 • Phụ lục: XXII: Danh sách các sản phẩm và bao bì phải được tái chế, cùng với tỷ lệ tái chế bắt buộc và các quy định
 • Phụ lục XXIII: Danh mục sản phẩm, bao bì và mức đóng góp để hỗ trợ xử lý chất thải
 • Phụ lục XXIV: Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường
 • Phụ lục XXV: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
 • Phụ lục XXVI: Mẫu hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
 • Phụ lục XXVII: Mẫu Công văn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 • Phụ lục XXVIII: Các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường phải thực hiện theo nguyên tắc tự động, liên tục.
 • Phụ lục XXIX: Các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có xả thải bụi, khí công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục và định kỳ.
 • Phụ lục XXX: Danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ
 • Phụ lục XXI: Danh mục nhóm công nghệ, thiết bị và sản phẩm của ngành môi trường
 • Phụ lục XXXIII: Mẫu báo cáo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chí của nhãn sinh thái Việt Nam
 • Phụ lục XXXIV: Mẫu quyết định chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam

Dưới đây là một vài mẫu để bạn đọc tham khảo và tải về tại link đính kèm trong bài.

MẪU VĂN BẢN THAM VẤN THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Đính kèmNghị định số 08/2022 / NĐ-CP ngày 10 Tháng 1 năm 2022 của Chính phủ)

(Đầu tiên)
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Con số: …
V / v: Tư vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày… tháng… năm

Kính gửi: (3).

Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, (1) đã thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2).

(1) gửi cho (3) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và mong nhận được ý kiến ​​của (3) về các nội dung: địa điểm thực hiện dự án đầu tư; tác động môi trường của dự án đầu tư; các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; các nội dung khác liên quan đến dự án đầu tư.

Ý kiến ​​tham vấn của (3) về các vấn đề nêu trên phải được gửi đến (1) trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn để (1) hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. của dự án theo quy định của pháp luật.

Người nhận :
– Như trên;
-…;
– Cứu: …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA …(Đầu tiên)…
(GIẾT) ý tưởng , Họ và tên; tiêu đề và con dấu)

Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến.

PHỤ LỤC VII

TRÁCH NHIỆM MẪU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Kè)m theo Nghị định 08/2022 / NĐ-CP Ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ)

(Đầu tiên)
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …
Để được tư vấn về quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày… tháng… năm

Kính gửi: (3) ……………………

………………. (1) nhận được Văn bản số… ngày… tháng… năm… của (3) …………. lấy ý kiến ​​trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2) ………… .. Sau khi xem xét, (1) …………. nhận xét như sau:

 1. Về địa điểm thực hiện dự án đầu tư
 2. Về tác động môi trường của dự án đầu tư
 3. Về các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
 4. Về chương trình quản lý và giám sát môi trường; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
 5. Về các nội dung khác liên quan đến dự án đầu tư

Trên đây là ý kiến ​​của (1) …………… để (3) ……………… nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Người nhận :
– Như trên;
-… ..;
– Cứu: …

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ Ý TƯỞNG
(Chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu /
chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

Ghi chú: (1) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến; (2) Tên dự án; (3) Chủ dự án.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các văn bản quy phạm pháp luật khác tại mục Văn bản quy phạm pháp luật.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP doc❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP doc” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP doc [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP doc” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2022

Bài viết “Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP doc” được đăng bởi vào ngày 2022-04-25 23:25:45. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP doc
#Phụ #lục #Nghị #định #082022NĐCP #doc

Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP được ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Trong bài viết của ABC Land, Bạn đọc dễ dàng tham khảo nội dung chi tiết, ngắn gọn và tải về bản doc theo đường dẫn nhé.
1. Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP là những quy định cụ thể kèm theo các danh mục và biểu mẫu.
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

2. Nội dung của Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP bao gồm 8 phụ lục, mỗi phụ lục là danh mục riêng tại một lĩnh vực hoặc hoạt động khác nhau được quy định như sau:
Phụ lục I: Danh mục chiến lược phát triển ngành, lĩnh vự quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạt ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
Phụ lục II: Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Phụ lục III: Danh mục dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường
Phụ lục IV: Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
Phụ lục V: Danh mục các dự án đầu tư Nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 5 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
Phụ lục VI: Mẫu văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục VII: Mẫu văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục VIII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm.
Phụ lục IX: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư Nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục X: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II.
Phụ lục XI: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm III.
Phụ lục XII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III.
Phụ lục VIII: Mẫu văn bản đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở
Phụ lục XIV: Mẫu văn bản đề nghị cấp đôi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở
Phụ lục XV: Mẫu báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án quy định tại Khoản 4 Điều 46 Luật bảo vệ môi trường
Phụ lục XVI: Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, miễn đăng ký môi trường
Phụ lục XVII: Danh mục các chất POP và nội dung đăng ký miễn trừ theo quy định của Công ước Stockholm
Phụ lục XVIII: Mẫu văn bản đăng ký miễn trừ chất POP
Phụ lục XIX: Mẫu báo cáo đăng ký miễn trừ chấp POP
Phụ lục XX: Mẫu văn bản thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất POP
Phụ lục: XXI: Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Phụ lục: XXII: Danh mục sản phẩm, bao bì phải được tái chế kèm theo tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế bắt buộc
Phụ lục XXIII: Danh mục sản phẩm, bao bì và mức đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải
Phụ lục XXIV: Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Phụ lục XXV: Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Phụ lục XXVI: Mẫu hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Phụ lục XXVII: Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Phụ lục XXVIII: dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường phải thực hiện quan tắc tự động, liên tục
Phụ lục XXIX: Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ.
Phụ lục XXX: Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ
Phụ lục XXI: Danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường
Phụ lục XXXIII: Mẫu báo cáo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam
Phụ lục XXXIV: Mẫu quyết định chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam
Dưới đây là một vài mẫu bạn đọc tham khảo và tải về tại đường dẫn đính kèm trong bài viết nhé.
MẪU VĂN BẢN GỬI LẤY Ý KIẾN THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

(1)————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

Số: …V/v : Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3).
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, (1) đã thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2).
(1) gửi đến (3) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của (3) về các nội dung: vị trí thực hiện dự án đầu tư; tác động môi trường của dự án đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư.
Ý kiến tham vấn của (3) về các nội dung nêu trên xin gửi về (1) trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn để (1) hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận : – Như trên; – …; – Lưu: …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA …(1)… (K ý , ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn.
PHỤ LỤC VII
MẪU VĂN BẢN TRẢ LỜI CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN THAM VẤN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

(1)————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: …V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3)………………
……………….(1) nhận được Văn bản số… ngày… tháng… năm… của (3)………. xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2)………….. Sau khi xem xét, (1)……………. có ý kiến như sau:
Về vị trí thực hiện dự án đầu tư
Về tác động môi trường của dự án đầu tư
Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
Về chươngtrình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư
Trên đây là ý kiến của (1)…………… gửi (3)……………… để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận : – Như trên; – …..; – Lưu: …

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI K Ý (Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ chữ ký số của cơ quan, tổ chức) Họ và tên

Xem thêm:  Bài phát biểu khai mạc ngày hội đọc sách 2022

Ghi chú: (1) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn; (2) Tên dự án; (3) Chủ dự án.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các văn bản pháp luật khác tại mục Văn bản pháp luật.

#Phụ #lục #Nghị #định #082022NĐCP #doc

Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP được ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Trong bài viết của ABC Land, Bạn đọc dễ dàng tham khảo nội dung chi tiết, ngắn gọn và tải về bản doc theo đường dẫn nhé.
1. Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP là những quy định cụ thể kèm theo các danh mục và biểu mẫu.
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

2. Nội dung của Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP bao gồm 8 phụ lục, mỗi phụ lục là danh mục riêng tại một lĩnh vực hoặc hoạt động khác nhau được quy định như sau:
Phụ lục I: Danh mục chiến lược phát triển ngành, lĩnh vự quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạt ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
Phụ lục II: Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Phụ lục III: Danh mục dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường
Phụ lục IV: Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
Phụ lục V: Danh mục các dự án đầu tư Nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 5 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
Phụ lục VI: Mẫu văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục VII: Mẫu văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục VIII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm.
Phụ lục IX: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư Nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục X: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II.
Phụ lục XI: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm III.
Phụ lục XII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III.
Phụ lục VIII: Mẫu văn bản đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở
Phụ lục XIV: Mẫu văn bản đề nghị cấp đôi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở
Phụ lục XV: Mẫu báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án quy định tại Khoản 4 Điều 46 Luật bảo vệ môi trường
Phụ lục XVI: Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, miễn đăng ký môi trường
Phụ lục XVII: Danh mục các chất POP và nội dung đăng ký miễn trừ theo quy định của Công ước Stockholm
Phụ lục XVIII: Mẫu văn bản đăng ký miễn trừ chất POP
Phụ lục XIX: Mẫu báo cáo đăng ký miễn trừ chấp POP
Phụ lục XX: Mẫu văn bản thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất POP
Phụ lục: XXI: Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Phụ lục: XXII: Danh mục sản phẩm, bao bì phải được tái chế kèm theo tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế bắt buộc
Phụ lục XXIII: Danh mục sản phẩm, bao bì và mức đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải
Phụ lục XXIV: Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Phụ lục XXV: Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Phụ lục XXVI: Mẫu hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Phụ lục XXVII: Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Phụ lục XXVIII: dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường phải thực hiện quan tắc tự động, liên tục
Phụ lục XXIX: Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ.
Phụ lục XXX: Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ
Phụ lục XXI: Danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường
Phụ lục XXXIII: Mẫu báo cáo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam
Phụ lục XXXIV: Mẫu quyết định chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam
Dưới đây là một vài mẫu bạn đọc tham khảo và tải về tại đường dẫn đính kèm trong bài viết nhé.
MẪU VĂN BẢN GỬI LẤY Ý KIẾN THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

(1)————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

Số: …V/v : Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3).
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, (1) đã thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2).
(1) gửi đến (3) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của (3) về các nội dung: vị trí thực hiện dự án đầu tư; tác động môi trường của dự án đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư.
Ý kiến tham vấn của (3) về các nội dung nêu trên xin gửi về (1) trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn để (1) hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận : – Như trên; – …; – Lưu: …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA …(1)… (K ý , ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn.
PHỤ LỤC VII
MẪU VĂN BẢN TRẢ LỜI CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN THAM VẤN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

(1)————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: …V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3)………………
……………….(1) nhận được Văn bản số… ngày… tháng… năm… của (3)………. xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2)………….. Sau khi xem xét, (1)……………. có ý kiến như sau:
Về vị trí thực hiện dự án đầu tư
Về tác động môi trường của dự án đầu tư
Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
Về chươngtrình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư
Trên đây là ý kiến của (1)…………… gửi (3)……………… để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận : – Như trên; – …..; – Lưu: …

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI K Ý (Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ chữ ký số của cơ quan, tổ chức) Họ và tên

Ghi chú: (1) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn; (2) Tên dự án; (3) Chủ dự án.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các văn bản pháp luật khác tại mục Văn bản pháp luật.

Xem thêm:  Giấy quyết định ly hôn có mấy bản? Dùng để làm gì?

#Phụ #lục #Nghị #định #082022NĐCP #doc

Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP được ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Trong bài viết của ABC Land, Bạn đọc dễ dàng tham khảo nội dung chi tiết, ngắn gọn và tải về bản doc theo đường dẫn nhé.
1. Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP là những quy định cụ thể kèm theo các danh mục và biểu mẫu.
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

2. Nội dung của Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP bao gồm 8 phụ lục, mỗi phụ lục là danh mục riêng tại một lĩnh vực hoặc hoạt động khác nhau được quy định như sau:
Phụ lục I: Danh mục chiến lược phát triển ngành, lĩnh vự quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạt ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
Phụ lục II: Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Phụ lục III: Danh mục dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường
Phụ lục IV: Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
Phụ lục V: Danh mục các dự án đầu tư Nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 5 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
Phụ lục VI: Mẫu văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục VII: Mẫu văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục VIII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm.
Phụ lục IX: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư Nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Phụ lục X: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II.
Phụ lục XI: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm III.
Phụ lục XII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III.
Phụ lục VIII: Mẫu văn bản đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở
Phụ lục XIV: Mẫu văn bản đề nghị cấp đôi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở
Phụ lục XV: Mẫu báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án quy định tại Khoản 4 Điều 46 Luật bảo vệ môi trường
Phụ lục XVI: Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, miễn đăng ký môi trường
Phụ lục XVII: Danh mục các chất POP và nội dung đăng ký miễn trừ theo quy định của Công ước Stockholm
Phụ lục XVIII: Mẫu văn bản đăng ký miễn trừ chất POP
Phụ lục XIX: Mẫu báo cáo đăng ký miễn trừ chấp POP
Phụ lục XX: Mẫu văn bản thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất POP
Phụ lục: XXI: Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Phụ lục: XXII: Danh mục sản phẩm, bao bì phải được tái chế kèm theo tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế bắt buộc
Phụ lục XXIII: Danh mục sản phẩm, bao bì và mức đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải
Phụ lục XXIV: Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Phụ lục XXV: Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Phụ lục XXVI: Mẫu hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Phụ lục XXVII: Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Phụ lục XXVIII: dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường phải thực hiện quan tắc tự động, liên tục
Phụ lục XXIX: Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ.
Phụ lục XXX: Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ
Phụ lục XXI: Danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường
Phụ lục XXXIII: Mẫu báo cáo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam
Phụ lục XXXIV: Mẫu quyết định chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam
Dưới đây là một vài mẫu bạn đọc tham khảo và tải về tại đường dẫn đính kèm trong bài viết nhé.
MẪU VĂN BẢN GỬI LẤY Ý KIẾN THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

(1)————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

Số: …V/v : Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3).
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, (1) đã thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2).
(1) gửi đến (3) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của (3) về các nội dung: vị trí thực hiện dự án đầu tư; tác động môi trường của dự án đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư.
Ý kiến tham vấn của (3) về các nội dung nêu trên xin gửi về (1) trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn để (1) hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận : – Như trên; – …; – Lưu: …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA …(1)… (K ý , ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn.
PHỤ LỤC VII
MẪU VĂN BẢN TRẢ LỜI CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN THAM VẤN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

(1)————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: …V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3)………………
……………….(1) nhận được Văn bản số… ngày… tháng… năm… của (3)………. xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2)………….. Sau khi xem xét, (1)……………. có ý kiến như sau:
Về vị trí thực hiện dự án đầu tư
Về tác động môi trường của dự án đầu tư
Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
Về chươngtrình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư
Trên đây là ý kiến của (1)…………… gửi (3)……………… để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận : – Như trên; – …..; – Lưu: …

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI K Ý (Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ chữ ký số của cơ quan, tổ chức) Họ và tên

Ghi chú: (1) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn; (2) Tên dự án; (3) Chủ dự án.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các văn bản pháp luật khác tại mục Văn bản pháp luật.

Back to top button