Phiếu nhận xét đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Phiếu nhận xét đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú được ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020.

Phiếu nhận xét đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú 2020

1. Phiếu nhận xét đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Mẫu 4-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHI BỘ …………………………………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

……., ngày tháng năm …..

PHIẾU NHẬN XÉT

đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên ……………………………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt □ Nêu gương □ Chưa nêu gương □

2. Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thực hiện tốt □ Thực hiện □ Chưa thực hiện □

3. Vận động gia đình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư.

Thực hiện tốt □ Thực hiện □ Chưa thực hiện □

4. Nhận xét khác ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng du, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

_______________

1 Hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy)

2. Những trường hợp đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Những trường hợp đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú được quy định như sau:

– Đang công tác xa nhà trong Quân đội và Công an nhân dân hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc.

– Công tác tại các cơ quan, đơn vị trong nước, các doanh nghiệp nhưng thường xuyên lưu động, làm việc xa nhà hoặc là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng hoặc là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Các đảng viên nêu trên thực hiện trách nhiệm tại Khoản 1, Điều 1 và nhiệm vụ tại Khoản 1, 2, 5, 6, 7, Điều 2 Quy định 213-QĐ/TW. Không lấy ý kiến nhận xét định kỳ hằng năm; chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết (thực hiện quy trình công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật…).

Hướng dẫn 33-HD/BTCTW được Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 30/10/2020.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai 2021
Back to top button