Phiếu đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã vạch

Đơn đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã vạch

Phiếu đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN liệt kê các sản phẩm hiện tại và sắp tới sẽ sản xuất. Mẫu đăng ký bao gồm các thông tin: Tên doanh nghiệp, mã doanh nghiệp, tên sản phẩm, mã sản phẩm, mô tả sản phẩm… Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

Nội dung Phiếu đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN

(LIST OF REGISTERED PRODUCTS WITH GTIN)

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp (Organization’s name) ………………….

Mã doanh nghiệp (Company Prefix):………………..

Số giấy chứng nhận (Registered Number):………………….

TT

No

Tên sản phẩm

(Name of products)

Mã vật phẩm/ thùng

(Item/box or case reference)

Mã số thương phẩm toàn cầu GTIN

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm (Product Description)

(Đặc điểm, loại sản phẩm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước …)

(Characteristics, types, package, weight, size .etc)

Tổng cộng: ………………….. loại vật phẩm ………….. loại thùng.

Total: ……………………… type of item ………type of boxe or case.

(Ký tên và đóng dấu)

Phiếu đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu điều lệ Công ty TNHH một thành viên
Back to top button