Phân phối chương trình môn Vật lý bậc THPT

Tiết

PHẦN I: CƠ HỌC

Chương I: Động học chất điểm

Tiết 1:

Chuyển động cơ

(Bài tập 9 trang 11 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 2:

Chuyển động thẳng đều

Tiết 3:

Chuyển động thẳng biến đổi đều (Tiết 1)

( Mục II.3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều: chỉ cần nêu công thức (3.3) và kết luận)

Tiết 4:

Chuyển động thẳng biến đổi đều (Tiết 2)

Tiết 5:

Bài tập

Tiết 6:

Sự rơi tự do

Tiết 7:

Bài tập

Tiết 8:

Chuyển động tròn đều (Tiết 1)

(Bài tập 12 trang 34 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 9:

Chuyển động tròn đều (Tiết 2)

(Mục III.1. hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều: chỉ cần nêu kết luận về hướng của vectơ gia tốc)

Tiết 10:

Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Tiết 11:

Bài tập

Tiết 12:

Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Tiết 13-14:

Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do (Tiết 1 + Tiết 2)

Tiết 15:

Kiểm tra 1 tiết

Chương II: Động lực học chất điểm

Tiết 16:

Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

(Bài tập 9 trang 58 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 17:

Ba định luật của Niu-tơn (Tiết 1)

Tiết 18:

Ba định luật của Niu-tơn (Tiết 2)

Tiết 19:

Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Xem thêm:  Hàn the là gì, tác hại của hàn the có trong thực phẩm

Tiết 20:

Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Tiết 21

Bài tập

Tiết 22

Lực ma sát

(Mục II. Lực ma sát lăn và mục III. Lực ma sát nghỉ: đọc thêm;

Câu hỏi 3 trang 78 SGK : không yêu cầu học sinh phải trả lời;

Bài tập 5 trang 78 và bài tập 8 trang 79 SGK: Không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 23

Lực hướng tâm

(Mục II. Chuyển động li tâm: đọc thêm;

Câu hỏi 3 trang 82 SGK: không yêu cầu học sinh phải trả lời;

Bài tập 4 trang 82 và bài tập 7 trang 83 SGK : không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 24

Bài tập

Tiết 25

Bài toán về chuyển động ném ngang

Tiết 26

Thực hành: Đo hệ số ma sát (Tiết 1)

Tiết 27

Thực hành: Đo hệ số ma sát (Tiết 2)

Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Tiết 28

Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song

Tiết 29:

Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực

Tiết 30:

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

( Mục I.1. Thí nghiệm: không dạy

Bài tập 5 trang 106 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 31:

Các dạng cân bằng . Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Tiết 32:

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (Tiết 1)

Xem thêm:  Mẫu biên bản mất vé xe

Tiết 33:

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (Tiết 2)

(Mục II.3. Mức quán tính trong chuyển động quay: Đọc thêm

Câu hỏi 4 trang 114 SGK: không yêu cầu học sinh phải trả lời

Bài tập 10 trang 115 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 34:

Ngẫu lực

Tiết 35:

Bài tập

Tiết 36:

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

Chương IV. Các định luật bảo toàn

Tiết 37:

Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 1)

Tiết 38:

Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 2)

Tiết 39:

Công và công suất (Tiết 1)

Tiết 40:

Công và công suất (Tiết 2)

Tiết 41:

Bài tập

Tiết 42:

Động năng

(Mục II. Công thức tính động năng: chỉ cần nêu công thức và kết luận)

Tiết 43:

Thế năng (Tiết 1)

(Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công: đọc thêm)

Tiết 44:

Thế năng (Tiết 2)

Tiết 45:

Cơ năng

(Mục I.2. Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường: chỉ cần nêu công thức (27.5) và kết luận)

Tiết 46:

Bài tập

PHẦN II: NHIỆT HỌC

Chương V: Chất khí

Tiết 47:

Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Tiết 48:

Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi – Ma-ri-ốt

Tiết 49:

Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Tiết 50:

Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (Tiết 1)

Xem thêm:  Biểu 3.2/BCH: Tình hình y tế xã, phường

Tiết 51:

Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (Tiết 2)

Tiết 52:

Bài tập

Tiết 53:

Kiểm tra 1 tiết

Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học

Tiết 54:

Nội năng và sự biến thiên nội năng

Tiết 55:

Các nguyên lý của nhiệt động lực học (Tiết 1)

( Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch: Đọc thêm)

Tiết 56:

Các nguyên lý của nhiệt động lực học (Tiết 2)

Tiết 57:

Bài tập

Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Tiết 58:

Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Tiết 59:

Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Tiết 60:

Bài tập

Tiết 61:

Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng (Tiết 1)

Tiết 62:

Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng (Tiết 2)

Tiết 63:

Bài tập

Tiết 64:

Sự chuyển thể của các chất (Tiết 1)

Tiết 65:

Sự chuyển thể của các chất (Tiết 2)

Tiết 66:

Độ ẩm của không khí

Tiết 67:

Bài tập

Tiết 68:

Thực hành : Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng (Tiết 1)

Tiết 69:

Thực hành : Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng (Tiết 2)

Tiết 70:

Kiểm tra học kỳ II

Back to top button