Phân phối chương trình môn Tiếng Anh bậc THPT

Khung phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 10, 11, 12

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh bậc THPT

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh bậc THPT từ học kì I đến học kì II môn Toán lớp 10 – 12 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình môn Toán bậc THPT

Phân phối chương trình môn Tin học bậc THPT

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 1O

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)

Học kỳ I:19 tuần (54 tiết)

Häc kỳ II:18 tuần (51 tiết)

HỌC KỲ I

Tiết 1: Khảo sát chất lượng đầu năm

Tiết 2: Hướng dẫn học, ôn tập

Unit 1 A day in the life of …….. 5 tiết

Tiết 3: Reading (Không dạy Task 3)

Tiết 4: Speaking

Tiết 5: Listening

Tiết 6: Writing

Tiết 7: Language focus.

Unit 2 School Talks 5 tiÕt

Tiết 8: Reading

Tiết 9: Speaking

Tiết 10: Listening

Tiết 11: Writing

Tiết 12: Language focus.

Unit 3 People’s background 6 tiết

Tiết 13: Reading

Tiết 14: Reading

Tiết 15: Speaking

Tiết 16: Listening

Tiết 17: Writing (Không dạy Task 1- HS tự đọc)

Tiêt 18: Language focus.

Tiết 19: Test yourself A

Tiết 20: Kiểm tra

Tiết 21: Chữa bài kiểm tra

Unit 4 Special Education 5 tiết

Tiết 22: Reading

Tiết 23: Speaking

Tiết 24: Listening

Tiết 25: Writing

Tiết 26: Language focus.

Unit 5 Technology and You 6 tiết

Xem thêm:  Ruộng đất, thuế má và kinh tế thời phong kiến Việt Nam

Tiết 27: Reading

Tiết: 28: Reading

Tiết 29: Speaking (Không dạy Task 3)

Tiết 30: Listening

Tiết 31: Writing

Tiết 32: Language focus.

Unit 6 An Excursion 5 tiết

Tiết 33: Reading

Tiết 34: Speaking

Tiết 35: Listening

Tiết 36: Writing

Tiết 37: Language focus.

Tiét 38: Test yourself B

Tiết 39: Kiểm tra

Tiết 40: Chữa bài kiểm tra

Unit 7 The Mass Media 5 tiết

Tiết 41: Reading

Tiết 42: Speaking

Tiét 43: Listening

Tiết 44: Writing

Tiết 45: Language focus.

Unit 8 Community 5 tiết

Tiết 46: Reading

Tiết 47: Speaking

Tiết 48: Listening

Tiết 49: Writing

Tiết 50: Language focus.

Tiết 51: Test yourself C

Tiêt 52-53: Ôn tập

Tiết 54: Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

Unit 9 Undersea World 6 tiết

Tiết 55: Reading

Tiết 56: Speaking

Tiết 57: Listening

Tiết 58: Writing

Tiết 59: Writing (1 )

Tiết 60: Language focus

Unit 10 Conservation 5 tiết

Tiết 61: Reading

Tiết 62: Speaking

Tiết 63: Listening

Tiết 64: Writing

Tiết 65: Language focus

Unit 11 National Parks 5 tiết

Tiết 66: Reading

Tiết 67: Speaking

Tiết 68: Listening

Tiết 69: Writing

Tiết 70: Language focus

Tiết 71: Revision (2)

Tiết 72: Test yourself D

Tiết 73: Kiểm tra

Tiết 74: Chữa bài kiểm tra

Unit 12 Music 5 tiết

Tiết 75: Reading

Tiết 76: Speaking

Tiết 77: Listening

Tiết 78: Writing

Tiết 79: Language focus

Unit 13 Film and Cinema 6 tiết

Tiết 80: Reading

Tiết 81: Speaking

Tiết 82: Listening

Tiết 83: Writing

Tiết 84: Language focus

Tiết 85: Language focus (3)

Unit 14 The World Cup 6 tiết

Xem thêm:  Đề bài - bài 96 trang 39 sgk toán 6 tập 1

Tiết 86: Reading

Tiết 87: Speaking

Tiết 88: Listening

Tiết 89: Writing

Tiết 90: Language focus

Tiết 91: Language focus (4))

Tiết 92: Test yourself E

Tiết 93: Kiểm tra

Tiết 94: Chữa bài kiểm tra

Unit 16 Historical Places 5 tiết

Tiết 95: Reading

Tiết 96: Speaking

Tiết 97: Listening

Tiết 98: Writing

Tiết 99: Language focus

Tiết 100: Revision (5)

Tiết 101:Test yourself F

Tiết 102-103-104: Ôn tập

Tiết 105: Kiểm tra học kỳ II

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button