On diet là gì

danh từ

nghị viên (ở các nước khác nước Anh)

hội nghị quốc tế

((thường) ở Ê-cốt) cuộc họp một ngày

đồ ăn thường ngày (của ai)

(y học) chế độ ăn uống; chế độ ăn kiêng

to be on a diet

ăn uống theo chế độ; ăn uống kiêng khem

to put someone on a diet

bắt ai ăn uống theo chế độ; bắt ai ăn kiêng                                                                                                     ví dụ khác

a milk-free diet

chế độ ăn kiêng sữa

động từ

(y học) bắt ăn uống theo chế độ; bắt ăn kiêng

Từ gần giống                                                                                    dietary                                                                                                            dietitian                                                                                                            dietetics                                                                                                            dietician                                                                                                            comedietta                                                                                                                            

Xem thêm:  What are Nodes and Masternodes? Node's Role in Blockchain
Back to top button