Nhiệm vụ chủ yếu của học sinh là gì

Nêu nhiệm vụ chủ yếu của người học sinh

Học sinh có những nhiệm vụ sau đây:
1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường: đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường ; chấp hành các quy tắc trật tự, an toàn xã hội.
2. Hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yêu cầu của thầy giáo, cô giáo, của nhà trường.
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đôi Thiếu niên Tiền phong , Đoàn Thanh niên Cộng sản , giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường ; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích và công tác xã hội.Nhiệm vụ quan trọng nhất là gì?1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường: đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường ; chấp hành các quy tắc trật tự, an toàn xã hội.
2. Hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yêu cầu của thầy giáo, cô giáo, của nhà trường.
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đôi Thiếu niên Tiền phong , Đoàn Thanh niên Cộng sản , giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường ; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích và công tác xã hội.

Xem thêm:  Savills: Người mua căn hộ tại TPHCM đang gặp áp lực
Back to top button