Nhận xét biểu đồ miền lớp 12

30 BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ
Bài 1: Cho bảng số liệu sau :
DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979, 1989, 2005
Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số qua các năm kể trên?

Bài 2 : Cho bảng số liệu
Một số chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh- Năm 2005
a. Tính tỉ lệ % các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
b. So sánh 2 trung tâm công nghiệp Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Bài 3: Cho bảng số liệu
Cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng ở nước ta Năm 2005 (đơn vị : %)
a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng nước ta- năm 2005
b. Nhận xét và giải thích cơ cấu sản lượng lúa ở các vùng nước ta

Bài 4: Cho bảng số liệu về mật độ dân số các vùng trong năm 2006
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mật độ dân số của các vùng trong năm 2006.
b. Nhận xét

Bài 5: Cho bảng số liệu
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TRỒNG LÚA Ở NƯỚC TA, Thời kì 1980 -2005.
a/ Tính chỉ số tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa qua các năm ( lấy năm 1980 =
100%).
b/ Từ số liệu đã tính, hãy vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đường biểu diễn diện tích, năng suất và
sản lượng lúa từ năm 1980 2005.
c/ Qua bảng số liệu, hãy nêu tình hình phát triển của ngành trồng lúa và cho biết nguyên nhân dẫn
đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất lúa trong những năm gần đây.

Xem thêm:  Cây Táo Ngọt H12

Bài 6: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2005.
a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn
1990- 2005.
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

Bài 7: Cho bảng số liệu dưới đây về diện tích và sản lượng cà phê nhân nước ta thời kì 1990- 2005.
a.Vẽ biểu đồ kết hợp tốt nhất thể hiện sự phát triển diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta thời
lì 1990- 2005.
b.Qua biểu đồ đã vẽ hày nhận xét, giải thích về sự biến động diện tích và sản lượng cà phê nhân của
nước ta thời kì trên.(1.5đ)

Bài 8: Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế ở Đông Nam
Bộ thời kì 1995- 2005.Đơn vị: tỉ đồng
a.Tính ra cơ cấu % theo các thành phần kinh tế (0.5đ)
b.Nhận xét, giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu trên ở Đông Nam Bộ

Bài 9: Cho bảng số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( Đơn vị %)
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 1990 và 2005 . Nhận xét

Bài 10: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
SỐ DÂN CỦA VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 1901- 2006 (Đơn vị: triệu người)
Nhận xét về tình hình gia tăng dân số ở nước ta.

Xem thêm:  Trọn Bộ Trồng Và Chăm Sóc Giống Chanh Dây Vàng Nhật Bản

Video liên quan

Back to top button