Nghĩa vụ của học sinh đối với đất nước

       b. Truyền thống
yêu nước của dân tộc Việt Nam

Yêu nước là một truyền thống đạo đức
cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam. 

Truyền thống yêu nước là sức mạnh nội
sinh giúp đất nước ta, dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, chiến thắng
thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, tồn tại và phát triển với đầy đủ bản sắc
của mình.

Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam thể
hiện:

+ Tình cảm gắn bó với quê hương, đất
nước. (Hướng về cội nguồn, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, quê hương của mình; khi phải
xa luôn hướng về quê hương, Tổ quốc).

Tình thương yêu đối với đồng bào, giống
nòi, dân tộc (mỗi người dân VN đều cảm thông sâu sắc nỗi đau của đồng bào, dân
tộc, mong muốn đồng bào mình được sống ấm no, hạnh phúc).

+ Lòng tự hào dân tộc chính đáng (tự
hào về con ngưòi, quê hương, đất nước, anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hoá, về
non sông gấm vóc, những sản vật phong phú).

Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống
giặc ngoại xâm (bảo vệ chủ quyền, nền độc lập, không chịu làm nô lệ. Tinh thần
đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm).


+ Cần cù và sáng tạo trong lao động để xây dựng
và phát triển nền văn hoá dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Xem thêm:  Đất dự án công viên hồ điều hoà 1.600 tỷ đồng hóa sân bóng, bãi đỗ xe

2. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc

Thanh niên, học sinh cần phải:

+ Chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động;
có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, học tập để mai sau xây dựng đất nước, hiểu
học tập tốt là yêu nước.

+ Tích cực rèn luyện đạo đức, tác
phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh 

chống các biểu hiện của lối sống lai
căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá- đạo đức truyền thống của dân tộc.

+ Quan tâm đến đời sống chính trị- xã
hội của địa phương, đất nước. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện.

Tích cực tham gia góp phần xây dựng
quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng như: bảo vệ môi trường,
phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng


+ Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi
ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

3.Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng
liêng cao quý của mỗi công dân.

– Trách nhiệm của thanh niên, học
sinh:

+ Trung thành với Tổ quốc, với chế độ
xã hội chủ nghĩa. Cảnh giác trước âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù
địch; phê phán, đấu tranh với những thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh
quốc gia, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Xem thêm:  Review serum chống lão hóa Loreal

+ Tích cực học tập, rèn luyện thân thể,
giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ.

+ Tham gia đăng kí nghĩ vụ quân sự
khi đến tuổi; sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

+ Tích cực tham gia các hoạt động an
ninh, quốc phòng ở địa phương; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa

+ Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Hoạt động luyện tập

Câu 1. Lòng
yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng
của mình

A.        phục vụ lợi ích của Tổ quốc.

B.        chăm lo cho cuộc sống của gia đình.

C.        xây dựng trường lớp sạch đẹp.

D.        phục vụ cho công việc.

Đáp án: A

 

Câu 2. Lòng
yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A.        Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.

B.        Đề cao dân tộc mình hơn dân tộc khác.

C.        Lòng tự hào dân tộc chính đáng.

D.        Cần cù và sáng tạo trong lao động.

Đáp án: B

Câu 3. Chăm chỉ,
sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất
nước là biểu hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc:

A.        Bảo vệ Tổ quốc.

B.        Thực hiện nghĩa vụ học tập.

C.        Xây dựng Tổ quốc.

D.        Thực hiện quyền học tập

           Đáp án: C

Xem thêm:  Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 29 sách bài tập toán 8 tập 1

Câu 4. Trong
giờ thảo luận của lớp 10C, có một số bạn bè nêu câu hỏi. Cần cù và sáng tạo
trong lao động có phải là biểu hiện của lòng yêu nước hay không?, Em đồng ý với
ý kiến nào dưới đây?

A.        Không, vì đây là biểu hiện của đức tính chăm chỉ.

           B.         Có,
vì lao động cần cù và sáng tạo góp phần cho đất nước phát triển.

           C.         Có,
vì đây là biểu hiện của tinh thần dân tộc.

           D.         Không,
vì người lao động nào cũng cần phải cần cù sáng tạo.

           Đáp án: B

Câu 5. Học
sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực
tham gia các hoạt động xã hội như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã
hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 10B là thực hiện trách nhiệm
nào của công dân học sinh?

A.        Bảo vệ tổ quốc.

B.        Hoạt động xã hội.

C.        Xây dựng Tổ quốc.

D.        Hoạt động tình nguyện.

           Đáp án: C

Back to top button